Slik kan boligprosjektet i Sandbrekkevegen på Paradis bli seende ut.
Slik kan boligprosjektet i Sandbrekkevegen på Paradis bli seende ut.
Bilde: LINK Arkitektur AS

Bygger boliger for vanskeligstilte

Kommunens behov for boliger og politiske vedtak legger føringer for kommunens satsing på boliger til vanskeligstilte i årene fremover.

Det er til enhver tid mennesker som har behov for kommunens hjelp til å fremskaffe bolig. På denne temasiden presenterer vi pågående kommunale boligprosjekter, fra vedtak til handling. 

De ulike prosjektene finnes også her: Bergen kommune - Planlagte entreprenøranskaffelser 2022-2024

Boligprogrammet

Den 22. februar 2017 vedtok bystyret Handlingsplan for 250 flere kommunale utleieboliger 2017-2021 (sak 44-17).  I handlingsplanen blir det skissert et nytt boligprogram for anskaffelse av 250 nye boliger. Kommunen skal etablere 125 boliger i egen regi og 125 boliger gjennom tilvisningsavtaler.

Du finner mer informasjon om handlingsplan, politiske vedtak og prosjekter under menypunktene.

Boligløftet

Boligløftet handler om å etablere boliger for personer med utviklingshemming. Du finner en oversikt over boliger i Boligløftet under menypunktet Boligbygg på temasiden Bergen kommune - Vi bygger Bergen.

De ulike prosjektene nevnes også her: Bergen kommune - Planlagte entreprenøranskaffelser 2022-2024

Andre kommunale boligprosjekter

Boligforsyning handler også om å rehabilitere og modernisere eksisterende kommunale bygg til gode og funksjonelle boliger etter dagens standard. Lotheveien 2-20 er et eksempel dette der verneverdig bebyggelse bygges om til 30 romslige og moderne familieboliger.

Informasjon og medvirkning

Plan- og bygningsloven stiller krav om medvirkning i planprosessen. I alle prosjekter hvor vi er involvert, søker vi så tidlig som mulig å informere og involvere berørte parter og nærmiljøet.