Hvem er vanskeligstilt på boligmarkedet

Det er til enhver tid mennesker som har behov for kommunens hjelp til å fremskaffe egnet bolig.

Vanskeligstilte på boligmarkedet er personer og familier som ikke har mulighet til å skaffe seg og/eller opprettholde et tilfredsstillende boforhold på egen hånd. De befinner seg i en eller flere av følgende situasjoner: uten egen bolig, står i fare for å miste boligen sin og/eller bor i uegnet bolig eller bomiljø. 

Det er til enhver tid mennesker som har behov for kommunens hjelp til å fremskaffe bolig. I kommunens siste interne bostedsløsetelling, i uke 48 2021, var det registrert 362 bostedsløse i Bergen. 

Kommunen trenger flere store familieboliger og flere boliger for enpersonshusholdninger.  Det er flest personer med rus- og/eller psykiske helseutfordringer i kø. Disse personene venter også lengst på å få tildelt egnet bolig.

Mer informasjon om kommunal bolig