Gå tilbake til:
Du er her:

2. Om metodikk for konsekvensutredning og tematiske utredninger

Spørsmål og svar om metodikk for konsekvensutredning og tematiske utredninger

På side 16 i Planprogram for kommuneplanen er det listet opp en rekke områder med behov for utredning. Dette er utredninger som skal konkretisere utfordringer i planperioden og danne grunnlag for revidert plan.

Spørsmål:

Hvor finner jeg disse utredningene? Under punktet "Krav til konsekvensutredning" er det vist til en skjematisk metode for slik utredning, hvor finner jeg dette?

Svar:

A. Om anvendt metodikk for konsekvensutredninger i KPA2018

Utredningene som er gjennomført etter planprogrammet er ikke samlet i en felles KU-rapport.

I følge planprogrammet skulle følgende områder konsekvensutredes (beskrive virkninger for miljø og samfunn):

 • Nye områder avsatt til utbyggingsformål
 • Endret utbyggingsformål
 • Åpning for spredt bebyggelse i LNF

Planforslaget KPA2018 har i liten grad avsatt nye områder til utbyggingsformål, det foreslås derimot å ta ut en del utbyggingsområder (B-områdene). Det er heller ikke gjort store endringer i utbyggingsformål. Planforslaget har konkretisert byggesonen i en ny inndeling, men formålet er i seg selv i liten grad endret. Planforslaget åpner ikke for spredt bebyggelse i LNF.

I planprogrammet ble det foreslått å bruke en «trafikklysmetode» med grønn farge for liten negativ, gult for middels eller usikker negativ konsekvens og rødt for stor eller svært negativ konsekvens. Deriblant:

 • B-områdene er vurdert ut fra gangavstand til senterstruktur, tjenestetilbud og kollektivfrekvens
 • Konsekvensene av innspill til oppstart ble vurdert ut fra samsvar eller konflikt med «Hovedstrategi i kpa, kpa, kdp eller temaplan», «Overordnet grønnstruktur», «Risiko og sårbarhet», «Støy og luftforurensning», «kulturminner», «Fremtidig arealbruk og transportsystem» og «Evt tidligere vedtak».
 • Innspill til høringsforslaget er vurdert i forhold til om de samsvarer med kommunens arealstrategi, vedtatt i «Strategisk temakart BERGEN2030». Alle innspillene er sortert tematisk, og også kommentert i forhold til arealformål.
 • Naustområder og Småbåtanlegg er gjennomgått og vurdert i forhold til kriterier basert på Statlig planretningslinje for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjø.
 • «Uterom i tett by» har blant annet benyttet en metode som heter Spacesyntax
 • Konsekvensutredning av 2 flyplasser har brukt metodikk fra håndbok V712 fra Statens vegvesen
 • Samfunnsnyttig massehåndtering har benyttet metode for konsekvensvurderinger i veileder T-1492 «Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel».
 • ROS-analyse er utarbeidet i samsvar med veiledere fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap; «Klimahjelpen» (2015) og «Samfunnssikkerhet i arealplanlegging» (2011)

Forslag til KPA2018 stiller ikke krav om konsekvensutredning for alle tiltak, men har krav om utarbeidelse av reguleringsplan (§3 Plankrav). Bestemmelsen inneholder også regler for unntak fra plankravet. Det er presisert at fritak fra plankravet er avhengig av at tiltaket ikke er omfattet av lovens plankrav. Det vil si større bygge- og anleggstiltak, og tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn.

KPA2018 inneholder også en rekke tematiske bestemmelser som skal sikre at de tema som inngår i en KU blir vurdert i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplaner. På denne måten sikres både mer konkret vurdering av konsekvensene av et konkret tiltak, i tillegg til prosesskrav rundt medvirkning.

B. Oversikt over oppfølging av utredningstema i fastsatt planprogram

1. Oppfølging av planprogrammet

Planprogram for Kommuneplanen 2015-2030 ble vedtatt 19.november 2014. Planprogrammet er felles for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.

Planprogrammet med vedlegg (Metode for konsekvensutredning) er tilgjengelig som vedlegg til bystyresak 274/14 «Planprogram for ny kommuneplan 2015-2030». Det er lenke dit fra kommunens temaside om kommuneplanens arealdel: www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kommuneplanens-arealdel-2018/10812

I planprogrammet er det fastsatt behov for følgende utredninger:

Boligforsyning og fortetting

Temaet er behandlet i:

 • Kommuneplanens samfunnsdel BERGEN2030, vedtatt i 2015
 • Prinsippsak «Strategisk temakart BERGEN2030» vedtatt i 2016. Denne er tilgjengelig under Utredninger på hjemmesiden www.bergen.kommune.no/kpa2018
 • Inngår som tema i statlige planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) og nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2015)
 • Ligger som premiss for byvekstavtale som Bergen kommune inngikk med Hordaland fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet i 2017
 • KPA2018 vedlegg G: B-områdene. Tidligere områder for fremtidig boligbygging (B-områdene) er vurdert i forhold til avstand til senterstruktur og kollektivfrekvens.

Disse dokumentene er bakgrunn for inndeling av byggesonen i 4 soner med ulik grad til kvalitet og kompakt byutvikling, basert på gangavstand til senterområder og kollektivknutepunkt.

I planbeskrivelsen fremgår det at planforslaget vil dekke boligbehovet i planperioden.

Plan- og bygningsetaten har utarbeidet et forsalg til Program for boligforsyning 2019-2030 – fase 1, som vil bli behandlet parallelt med KPA2018 våren 2019. Fase 1 gir status i eksisterende boligtilbud og behov for boliger i planperioden. I fase 2 vil det gjennomføres en mer detaljert kartlegging av potensialet for utbygging i de ulike fortettingssonene, samt diskutere virkemidler for å bidra til mer sosial bærekraft i boligbyggingen.

Samordning av offentlige funksjoner

Diskusjon om samordning er innarbeidet i kommuneplanens samfunnsdel BERGEN2030. Spesielt under temaene:

 • Gåbyen: «Bergen skal prioritere utbygging og tjenestetilbud som gjør det lettere for folk å gå i hverdagen»
 • Fremtidsrettet: «Bergen kommune skal være en aktiv utbygger av offentlig infrastruktur»
 • Kompakt: «Bergen kommune skal samordne offentlige funksjoner i tilknytting til senterområdene»
 • Særpreget: «Bergem skal styrke bydelene som særegne steder og fullverdige samfunn»
 • Kommunens tjenesteområder

Plan- og bygningsetaten utarbeider statistikkgrunnlag med utgangspunkt i arealdelen som brukes i kommunens sektorplaner for barnehage, skole etc.

Hovedvegsystem

Statens vegvesen har startet arbeid med kommunedelplan for E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset: www.vegvesen.no/Europaveg/e16e39arnaklauvaneset

Fagetaten har pekt på behov for å utarbeide en samlet transportstrategi for Bergen. Dette arbeidet er foreløpig ikke igangsatt.

Arbeid med følgende strategier pågår:

 • Gåstrategi
 • Kollektivstrategi mot vest
 • Sykkelstrategi (rullering)
 • Blå bybane

Næring og transport

 • Asplan Viak har utarbeidet et kunnskapsnotat om «Næringsareal og fortetting i Bergen kommune». Denne er tilgjengelig under Utredninger på hjemmesiden www.bergen.kommune.no/kpa2018
 • «Oversikt over arealkrevende næringsområder» var vedlegg ved utlegging til første gangs høring av KPA (KPA2016)

Flyplass

 • «Konsekvensutredning av to rullebaner, Bergen lufthavn Flesland» (Norconsult, 2015). Denne er tilgjengelig under Utredninger på hjemmesiden www.bergen.kommune.no/kpa2018
 • Prinsippsak om flystøy og utvidelse av flyplassen med en ny rullebane. Denne er tilgjengelig under Utredninger på hjemmesiden www.bergen.kommune.no/kpa2018

Høyhusutredning

 • «Bergensk byskikk og byggehøyder» (2016). Denne er tilgjengelig under Utredninger på hjemmesiden www.bergen.kommune.no/kpa2018
 • «Prinsippsak: Bergensk byskikk og byggehøyder». Denne er tilgjengelig under Utredninger på hjemmesiden www.bergen.kommune.no/kpa2018

Massehåndtering

 • «Samfunnsnyttig massedisponering» (Asplan Viak 2015). Denne er tilgjengelig under Utredninger på hjemmesiden www.bergen.kommune.no/kpa2018
 • KPA2018 vedlegg I «Samfunnsnyttig massedisponering»

Indikator for områdekvaliteter

 • «Gangveger i Bergen: Utarbeidelse av gangnettverk og tilgjengelighetsanalyse» (Asplan Viak 2015). Denne er tilgjengelig under Utredninger på hjemmesiden www.bergen.kommune.no/kpa2018

Risiko og sårbarhet

 • KPA2018 vedlegg J: «ROS-analyse»
 • Planbeskrivelsen KPA2018 kap 5 Klimatilpasning, risiko og sårbarhet

Bokvalitet

 • «Uterom i tett by» (Asplan Viak og Spacescape 2016). Denne er tilgjengelig under Utredninger på hjemmesiden www.bergen.kommune.no/kpa2018
 • Planbeskrivelsen KPA2018 kap 1 Gåbyen
 • KPA2018 vedlegg 2 til bestemmelsene: «Veileder stedsanalyse»

Gjennomgang av naustområder

 • KPA2018 vedlegg F: «Naust og småbåtanlegg»

Flystøy

 • «Prinsippsak om flystøy og utvidelse av flyplassen med en ny rullebane». Denne er tilgjengelig under Utredninger på hjemmesiden www.bergen.kommune.no/kpa2018
 • KPA2018 vedlegg H: «Støytemaet»