RSS

Plankart og temakart

Plankart til vedtatt KPA2018

Her er plankart for KPA2018, i tråd med bystyrets vedtak 19. juni 2019.

Kartfortelling for blågrønne strukturer

Temakart for sammenhengende blågrønne strukturer har vært ute til offentlig ettersyn.

Kommunedelplan for overvann

Kommunedelplan for overvann skal ivareta overvannshåndtering i arealplanleggingen.