Støy i arealdelen bilde

Støy i arealdelen

Støy som påvirker folks helse og trivsel skal forebygges og begrenses, og avveies mot behov for et tjenlig utbyggingsmønster.

Uteoppholdsarealer, arealer for barn og unge, prioriterte byrom, grønnstruktur, rekreasjonsområder, kulturminner og stille områder skal i minst mulig grad belastes med støy. Håndtering av støy skjer både ved vurdering av hvor og hvordan det skal bygges.

Hensynssoner for støy

Plankartets hensynssoner for støy gir en indikasjon på støynivået i framskrevet prognosesituasjon, og antyder hvor det må tas støyhensyn i plan- og byggesaker. Innenfor disse områdene skal tiltak utredes støyfaglig, og beste tilgjengelige støydata skal benyttes. Hvilke byggerestriksjoner som gjelder og hvilke avbøtende tiltak som er aktuelle følger ikke av hensynssonen direkte (som i KPA2010), men av støyutredningen og kriteriene i støybestemmelsen § 22.

Hensynssoner for støy i plankartet er basert på tilgjengelig støydata pr november 2018. Det er «støyeier» som utarbeider støysonene. Ikke alle støykilder og støysoner er kartfestet i arealdelen. Ved saksbehandling innenfor støysonene fra andre kjente støykilder, og innenfor støysoner basert på nyere data, skal bestemmelsene praktiserer på tilsvarende måte.

Flystøy

Hensynssone for flystøy er utformet med bakgrunn i en føre var-holdning til fremtidig flystøy fra en eventuell ny rullebane, og viser en kombinasjon av situasjonen for 2028 (1 rullebane) og situasjonen med 2 rullebaner (2060). Innholdet er basert på rapporten Flystøykartlegging 2017-2028 for Bergen Lufthavn, Flesland (Sintef 2018). Denne kartleggingen er tilgjengelig på Avinor sine nettsider.

Handlingsplan mot støy

I arealdelen er det også vist stille områder sentralt i Bergensdalen (grønne støysoner). Disse er basert på data og kriterier i Handlingsplan mot støy (Bergen bystyre sak 5/15). Hensynssone grønn støysone angir 15 områder som er skjermet mot trafikkstøy over 50 dB for minst 50% av arealet.

Temakart og støyveileder: