Gå tilbake til:
Du er her:

Plankart til vedtatt KPA2018

Her er plankart for KPA2018, i tråd med bystyrets vedtak 19. juni 2019.

Du kan gå inn i kartet for KPA2018 og få mer informasjon om ulike soner.

Utforsk KPA2018-kartet her

Kart
 
 

 

Forklaringer på sone 1,2,3 og 4:

Sentrumskjerne (sone 1)

Sentrumskjernen er hjertet i stedet – der service og handel er lokalisert og innbyggerne møtes. Her skal det være åpne fasader og publikumsrettet aktivitet i første etasje, og en offentlig plass. Mengde handel som kan etableres vil avhenge av størrelsen og rollen til stedet. Det er 33 sentrumskjerner, som varierer i størrelse fra Bergen sentrum, bydelssentre til lokalsentre.

Byfortettingssone (sone 2)

Byfortettingssonen utgjør store arealer, som både har gangavstand til sentrumskjernen og mulighet for avskjermede bomiljøer. Størrelsen på sonen er definert ut fra en rimelig gangavstand til servicetilbud i sentrumskjernen eller kollektivknutepunktet. Arealbruk og bystruktur varierer fra næring til boliger i kvartaler, lavblokker, rekkehus og eneboliger. Tilrettelegging for famileboliger.

Ytre fortettingssone (sone 3)

Dette er områder som har sykkelavstand til sentrumskjernen og brukbar kollektivdekning. Ved fortetting skal det legges vekt og gode gang- og sykkelforbindelser, og spesielt hensyn til landskap, grønnstruktur og eksisterende bebyggelse.

Øvrig byggesone (sone 4)

Dette er områder med dårlig kollektivdekning, og her er det derfor ikke ønskelig med vesentlig ny boligbebyggelse. Det kan tillates enkeltbygg i form av ene- og tomannsboliger, samt utvidelse av eksisterende næringsbebyggelse.