Gå tilbake til:
Du er her:

Informasjonsplikt til Miljørettet helsevern

Dersom det oppstår forhold ved barnehagen eller skolen som kan ha negativ innvirkning på barnas helse plikter leder å melde Miljørettet helsevern. Her finner du informasjon om når du skal melde fra.

Alle skoler og barnehager skal ha rutiner for å melde fra om potensielle helsefarer. Bruk gjerne eksemplene på denne siden i rutinene for din skole eller barnehage.

Det er tre kategorier for når styrer eller rektor plikter å gi melding til Miljørettet helsevern:

 1. Når det har skjedd alvorlige skader, hendelser eller nestenulykker.
 2. Når ikke-akutte forhold som kan påvirke barnas eller elevenes helse negativt ikke blir rettet opp innen rimelig tid.
 3. Når det er forhold rundt barnehagen eller skolen som kan ha negativ innvirkning på helsen.

I tillegg kan barnehager og skoler kontakte Smittevernoverlegen for veiledning når det er alvorlige eller langvarige utbrudd av smittsomme sykdommer. Se mer informasjon nederst. 

Det er ikke informasjonsplikt for vanlige/hendelige tilfeller: 

Plikten til å varsle Miljørettet helsevern har to formål: At vi skal kunne undersøke om det er risiko for sikkerheten til andre barn eller elever, og at vi skal kunne overføre erfaringer etter spesielle hendelser til andre barnehager og skoler. Det er derfor ikke varslingsplikt for vanlige og hendelige tilfeller, for eksempel armbrudd etter fall på flatmark eller beinbrudd etter hopp fra lav høyde. Hvis du er usikker – meld fra likevel, så vurderer vi.

Under står det eksempler på når Miljørettet helsevern skal varsles. 

1. Alvorlige hendelser

 • Ulykker eller hendelser som skyldes forhold ved barnehagen eller skolen, og førte til alvorlig eller varig skade på barn eller elev. Eksempler er kompliserte eller uvanlige brudd, skade som førte til tap av bevissthet, kvelningsulykke, kutt-, brann- eller bittskade som trengte legetilsyn.
 • Nestenulykke eller hendelse som kunne ha ført til varig skade. Eksempler er nesten-drukning, lek på utrygt islagt vann, at barn har lekt med kjemikalier, eller nestenulykke i trafikken.
 • Når barn eller elever har blitt utsatt for en traumatisk hendelse. Eksempel er alvorlig mobbeepisode.

2. Ikke-akutte forhold som ikke blir rettet opp innen rimelig tid

 • Fuktskader som ikke blir utbedret innen rimelig tid, eller det er tvil om fuktskader er utbedret godt nok.
 • Dårlig inneklima (for eksempel dårlig luftskifte, tung luft, lukt, høy/lav temperatur).
 • Utforming som utgjør sikkerhetsrisiko (for eksempel høy fallhøyde, inne eller ute).
 • Behov for vedlikehold som utgjør sikkerhetsrisiko.
 • Behov for vedlikehold som gjør at det ikke er mulig å gjøre ordentlig rent.
 • Vedvarende dårlig renhold.
 • Utfordringer i psykososialt miljø som ikke blir løst.
 • Oppussingsarbeid i barnehagen eller skolen som gir støy, støv eller sikkerhetsrisiko.
 • Trengsel, at ikke alle barn eller elever har tilgang på stort nok areal. Gjelder både inne og ute.

3. Forhold rundt barnehagen eller skolen som kan ha negativ innvirkning på helse

 • Byggeprosjekt nær barnehagen eller skolen som forårsaker støy, støv, trafikkfare eller annen sikkerhetsrisiko.
 • Dårlige tilkomstveier, parkeringsplasser, kjøremønster eller belysning som gir økt risiko for påkjørsel.
 • Andre farer for ulykker nær barnehagen eller skolen, for eksempel rasfare, trær som kan velte, industriområde som ikke er tilstrekkelig sikret.
 • Forurensning av lufta nær barnehagen eller skolen.

Hvordan melde fra: 

Meld fra til Miljørettet helsevern i Bergen kommune på e-post mhv@bergen.kommune.no. Dersom det haster, ring 55 56 52 00.

Ikke send opplysninger underlagt taushetsplikt på e-post. Du kan også kontakte oss dersom du er usikker på om et forhold faller inn under informasjonsplikten.

Plikten til å gi informasjon til tilsynsmyndigheten er i medhold av forskrift om miljørettet helsevern for barnehager og skoler m.v. § 5, om opplysnings- og informasjonsplikt. Dere kan lese mer i Helsedirektoratet sine veiledere til forskriften, på side 11 i begge to: Miljø og helse i barnehagen Miljø og helse i skolen

Meldinger til smittevernoverlegen:

Smittevernoverlegen bør kontaktes i følgende tilfeller: 

 • Dersom barn/elev eller ansatt får en alvorlig infeksjonssykdom. Eksempler er smittsom hjernehinnebetennelse eller blødningsdiaré.
 • Dersom barn/elev eller ansatt får en infeksjonssykdom som kan ramme sårbare personer i eller rundt barnehagen/skolen (for eksempel uvaksinerte barn, familiemedlemmer med nedsatt immunforsvar). Eksempler er kikhoste, meslinger og røde hunder.
 • Dersom barnehagen/skolen får et større utbrudd og ikke klarer å avgrense det ved egne tiltak. Eksempler er omgangssyke, andre mageinfeksjoner, øyebetennelse eller parasitter. Dersom det blir nødvendig med veiledning på stedet er det som regel Miljørettet helsevern som utfører dette. 

Ring smittevernoverlegen via kommunens sentralbord, 55 56 55 56.