Radon

Radon er en radioaktiv og kreftfremkallende gass som finnes i berggrunnen. Her finner du informasjon om radon og hvilke forholdsregler du kan ta for å unngå radonstråling.

Har boligen din oppholdsrom i de to laveste etasjene over bakkeplan? Da bør du måle radonkonsentrasjonen i huset. Målingen bør gjennomføres i vinterhalvåret. 

Hvorfor er radon farlig?

Radon avgir radioaktiv stråling som øker risikoen for å utvikle lungekreft senere i livet. Risikoen for å få lungekreft øker dersom du utsettes for radon over lang tid, og øker dersom radonnivåene er høye. Les mer om helserisiko fra radon på DSA sine nettsider (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet).

Gjør måling i minst to måneder i vinterhalvåret

Helsemyndighetene anbefaler at radonmålinger utføres som langtidsmålinger med sporfilm i minst to måneder fra midten av oktober til midten av april. Du bør ha minst to sporfilmer i et bolighus og minst én per etasje. For å måle radonkonsentrasjonen, ta kontakt med en privat bedrift som sender deg sporfilmer.

Alle boligeiere bør måle radon, med mindre man bor i tredje etasje over bakkenivå eller høyere. Hver boligeier har selv ansvar for dette. Du kan lese mer om hvordan måle radon på DSAs nettside Slik måler du radon. Nybygg skal ha forebyggende tiltak mot radon, men  vi anbefaler å måle også i nye boliger. Bergen kommune tilbyr dessverre ikke salg eller utleie av radonmålere. 

Arbeidsgivere må også vurdere å måle, se mer informasjon på Arbeidstilsynets nettside om radon

Plikt til å måle i utleieboliger

Alle som leier ut en bolig skal kunne dokumentere at radonnivået i utleieboligen er innenfor grensene i strålevernforskriften. Dokumentasjon på radonnivåene og eventuelle planlagte eller gjennomførte tiltak skal være tilgjengelig for leietager. Dokumentasjonen skal også være tilgjengelig ved et eventuelt tilsyn fra Miljørettet helsevern

Plikt til å måle i skoler og barnehager

Alle skoler og barnehager må måle radon for å kunne dokumentere at nivåene er innenfor grensene i strålevernforskriften. Det skal gjennomføres målinger etter større ombygninger og i nye bygg i løpet av det første vinterhalvåret. Deretter skal det måles radon regelmessig. 

Hvor ofte man må måle avhenger av hva man har målt før. Dersom det tidligere er målt så høye radonnivåer at man måtte gjøre tiltak må man måle minimum hvert femte år, oftere dersom nivåene var svært høye. Dersom man flere ganger har målt lave radonnivåer er det tilstrekkelig å måle hvert tiende år, forutsatt at det ikke har skjedd bygningsmessige endringer, endringer ved ventilasjonen eller at det har skjedd endringer i grunnforhold. 

Dersom du har spørsmål om radon i en bestemt skole eller barnehage, og ikke får svar fra leder, kan du ta kontakt med Miljørettet helsevern. Vi har oversikt over målte radonkonsentrasjoner.

Du kan finne mer informasjon her: DSAs nettside om Radon i skoler og barnehager.

Hva gjør man med høye nivåer?

Måler du over 100 becquerel per kubikkmeter luft (Bq/m3) i boligen, bør du gjøre tiltak. Anbefalt grenseverdi er 200 Bq/m3. Det finnes gode og effektive tiltak mot radon. Man kan øke ventilasjonen for å lufte ut radon, man kan tette bygget slik at radon ikke siver inn, eller man kan lage en radonsug eller radonbrønn slik at radongassen ledes bort. Les mer på DSAs nettside Tiltak mot radon i inneluft. 

Hvor i Bergen er det radon?

Ettersom man ikke kan friskmelde områder uten å måle, har Bergen kommune ingen oppdatert "radonkart" med oversikt over utførte målinger. Radonrisikoen i Bergen varierer, og det kan være store lokale forskjeller. To nabohus kan ha helt ulike radonnivåer.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har et nasjonalt aktsomhetskart for radon. Dette viser hvor utsatt ulike områder er, altså om det er høy eller lav sannsynlighet for at det er mye radon i berggrunnen. Kartet angir at risikoen er høy i deler av Bergen vest, men dette "friskmelder" ikke andre områder. 

Radon fra borebrønner

Radon i vann kan være en årsak til forhøyede radonkonsentrasjoner i luft. Risikoen gjelder for hus som har vannforsyning fra private borebrønner, ikke for husstander som har kommunal vannforsyning.