Bassenget på Mindemyren
NYTT BYROM: Ved bybanestoppet er det bygget et basseng med grunn steinbunn, hoppesteiner og en labyrint av plantekasser.
Bilde: Håvard Prestegården

Byrom

Mindemyren skal tilrettelegges med blågrønne strukturer, økt biologisk mangfold og gode rekreasjons- og oppholdsarealer for mennesker.

Mindemyren skal bli et eksempel for fremtidig byutvikling i Bergen. I tråd med byens ambisjoner skal hensynet til gående og syklende vektes tyngst, bilbruken reduseres kraftig, og arealbruken fortettes med en kombinasjon av både boliger og arbeidsplasser.

Mål for byliv 

Mindemyren skal være et godt sted å være for alle. Her skal det tilrettelegges for byliv med god tilgang på varierte og attraktive byrom, som er avgjørende for å bygge en levende tett by. Det er blant annet regulert inn 12 nye offentlige torg i områdereguleringsplanen for Mindemyren.

Det skal legges til rette for fysisk aktivitet og sosiale møtesteder, for å sikre god livskvalitet og folkehelse for alle alders- og brukergrupper. Det skal være flere offentlige lekeplasser og andre møteplasser som sikrer byliv og tilhørighet til nærmiljøet.

Det bor mange i områdene rundt Mindemyren som får gangavstand til byrommene som skal bygges. Det tidligere industriområdet vil med tiden forvandles til et attraktivt møtested for mange mennesker. 

Det skal være nær og enkel tilgang til naturområder, som bidrar til naturopplevelser og fysisk aktivitet. 

Området skal gi alle en opplevelse av trygghet hele døgnet, blant annet ved at viktige ganglinjer har tilstrekkelig belysning, bredde og vedlikehold året rundt. 

Innbyggerne skal kunne medvirke i forbindelse med utvikling av sentrale områder.