Infrastrukturplan Mindebyen

Bergen kommune har utarbeidet «Infrastrukturplan Mindebyen» som et virkemiddel for å koordinere en helthetlig byutvikling på Mindemyren og Wergeland.

Tverrfaglig infrastrukturplanlegging har vært grunnlaget gjennom følgende tema: Trafikk og mobilitet, byliv og grønnstruktur, overvannshåndtering og tekniske anlegg i grunnen.  

Infrastrukturplanen er utarbeidet av Bymiljøetaten, i samarbeid med Plan- og Bygningsetaten, Vann- og Avløpsetaten og ekstern rådgiver Sweco Norge AS.

Her kan du se hoveddokumentene fra prosjektet Infrastrukturplan Mindebyen, herunder overordnet plan for teknisk infrastruktur og kvalitetsprogram for Mindebyen.

Infrastrukturplanen er et kunnskapsgrunnlag som skal brukes i videre planleggingsarbeid.

Her finner du alle vedlegg til Infrastrukturplanen: