Bilde av Mindemyren under utvikling fra høsten 2023.
BLIR NY: Transformasjonen av Mindemyren er i gang. Kanalens første byggetrinn er ferdig. Det er også veiene for gående, syklende, biler og traseen for Bybanens linje 2. Foto fra september 2023.
Bilde: Håvard Prestegården

Fra Mindemyren til Mindebyen

Nå bygges fremtidens Mindemyren, et område hvor det skal være godt å leve - med vektlegging på mennesker, natur og dyr.

Hovedmålet for Mindemyren er å bygge en kompakt bydel, som folk kan trives i.  Området endres fra å være tilrettelagt for biler og industri – til et område hvor du kan gå, sykle og bevege deg mer fritt. 

Se planene for Mindemyren i 3D

Ambisjonen er at Mindemyren skal bli et område med mennesker i fokus, med mange nye boliger og arbeidsplasser. For å innfri denne ambisjonen skal det etableres nye attraktive byrom, den blå-grønne infrastrukturen skal styrkes og det legges til rette for gode gangforbindelser.

Bydelen skal tilrettelegges for økt biologisk mangfold og gode oppholdsarealer for aktivitet. Det er blant annet planlagt offentlige byrom. Bybanetraséen mellom Kaigaten og Fyllingsdalen åpner 21. november 2022, og sykkeltunnelen mellom Mindemyren og Fyllingsdalen åpner våren 2023. 

Mer informasjon om Bybanen til Fyllingsdalen

 

I dette kartet kan du se bilder fra befaring i området mars 2021

Vassdraget åpnes opp igjen

Mindemyren bestod tidligere av våtmark, med en elv mellom Solheimsvatnet og Kristianborgvannet, som med tiden ble lagt i rør under bakken. Nå åpnes vassdraget opp igjen, og det legges til rette for fremtidig fiskevandring fra Nordåsvannet til Solheimsvatnet.  I forbindelse med bybaneutbyggingen åpnes om lag halvparten av vassdraget opp gjennom etablering av en åpen vannkanal. Resterende strekninger vil etableres som del av den videre byutviklingen på Mindemyren. 

Flyfoto fra Mindemyren 1960
1960: Fra blå-grønt boligområde utviklet Mindemyren seg til et industriområde med få innbyggere.
Bilde: Widerøe's Flyveselskap AS, Universitetsbiblioteket Marcus UiB

Mindebyen

Mindemyren og Wergeland er områder som er under stor utvikling. Sammen utgjør de byområdet Mindebyen.

Bergen bystyre vedtok i henholdsvis 2013 og 2014 områdereguleringsplaner for Mindemyren (ID 6114000) og Wergeland (ID 61160000). Disse to planene, i tillegg til Bybanen, har satt fart på utviklingen av Mindemyren. De legger til rette for transformasjon og byutvikling i et lengre tidsperspektiv.

Områdereguleringsplanen for Mindemyren er delt inn i 25 delområder, og i 18 av disse er det pågående planer. 

Illustrasjonsbilde av fremtidig bybanestopp på Mindemyren
Bybane holdeplass på Mindemyren.
Bilde: Bybanen Utbygging/Mount Visual

Gå- og sykkelstrategi

Bergen kommune har gjennom KPA 2018, kommuneplanens samfunnsdel Bergen 2030 og Gåstrategien for Bergen 2020-2030, en ambisjon om at Bergen skal utvikles som gåby. Det skal være korte avstander mellom hverdagens gjøremål, og det skal være trygt og attraktivt å gå. Mindemyren har potensiale til å innfri disse ambisjonene.  Les mer om Gåstrategien her.

I 2020 ble også ny sykkelstrategi for Bergen vedtatt. Nye sykkelveier er under bygging på Mindemyren.  Les om sykkelstrategien her.