Mindemyren, sett fra Leaparken
Mindemyren, sett fra Leaparken
Bilde: Marianne Lindau Langhelle, Bergen kommune

Bakgrunn for områdereguleringsplanen

Områdereguleringsplan for Mindemyren ble vedtatt våren 2014. Et av de viktige spørsmålene som ble stilt da reguleringsplanen ble laget, var: «Hva skal Mindemyren være?»

Se oppdaterte plandokumenter her

Utvikling av plangrepet ble igangsatt av Bergen kommune gjennom invitasjon til parallelloppdrag på Mindemyren. Våren 2009 presenterte fire team sine visjoner for Mindemyren som en ny urban og grønn bydel i Bergen. Den videre planprosessen ble innledet med utarbeidelse og høring av planprogram.

Planprogrammet fastlegger mål og premisser for områdereguleringsplanen og temaer for konsekvensutredning. På bakgrunn av planprogrammet, parallelloppdragene og en medvirkningsprosess som har involvert en rekke av grunneierne i området, ble områdereguleringsplan utarbeidet.

Planområdet ligger i Bergensdalen omgitt av store boligkonsentrasjoner i områdene rundt. Den offentlige infrastrukturen skal bedre tilgjengeligheten til og fra området, og legge til rette for høy utnytting innenfor planområdet til arbeidsplasser, bolig og forretning.

Vedleggene ligger i det politiske sakssystemet her, søkeord Mindemyren: https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/offentlig-innsyn/innsynplanogbyggesak/saksinnsyn

Mer om områdereguleringsplanen under bildet

Fugleliv ved solheimsvatnet
Solheimsvatnet.
Bilde: Elisabeth Langeland Matre

Målene for områdereguleringsplanen

Planen gir rom for 23 000 arbeidsplasser og 3000 beboere. En plan for hele byomformingsområdet har gitt et grunnlag for å sikre en felles finansiering av ny infrastruktur og miljøopprusting.

Målet med områdereguleringsplanen har vært å trekke opp en fremtidig identitet for området. Mål og muligheter som lå til grunn for utforming av områdereguleringsplanen kan oppsummeres i tre hovedpunkter.

Byomforming: Området har stor frihetsgrad. Dette gir muligheter for å organisere bebyggelse, arealbruk og uterom slik at det oppstår bymessige kvaliteter. Reell bymessig kvalitet vil være avhengig av at man ivaretar variert arealbruk, romforløp, arkitektonisk kvalitet, gode møtesteder og rekreasjonsarealer.

Nettverk: Et mer sammensatt og komplekst reisemønster krever at kollektivtilbudet differensieres. På Mindemyren kan det etableres en god sammenkobling av flere bybanetraseer, buss og hovedsykkelvei. Dette styrker generelt kollektivbruken, men vil også styrke attraktiviteten for knutepunktets nærområde.

Høy utnyttelse: Området er i forhold til landskapsform og kollektivtilgjengelighet egnet for høy utnyttingsgrad. En konsentrasjon av arbeidsplasser i en bymessig kontekst gir det beste grunnlaget for service og detaljhandel som også kommer beboere og allmennheten til gode. 

Bydel, ikke næringspark

Områdereguleringsplanen er ikke detaljstyrende, men gir en fleksibel og robust ramme som kan være operativ over lang tid. Planens mål er å sikre de vesentligste aspektene ved transformasjon av Mindemyren til en ny bydel i Bergen.

Områdereguleringsplanen definerer og beskriver ambisjonene kommunen har for Mindemyren som en ny bydel i Bergen. En bydel med bymessige kvaliteter som har sammenheng med et sammensatt byggeprogram, gode vilkår for byliv, variert tilbud av offentlige rom og en grunnleggende estetisk kvalitet i de offentlige omgivelsene.

Prinsipprogram

I forbindelse med vedtaket av områdereguleringsplanen, ble det også lagt frem et prinsipprogram. Hovedintensjonen var å gi et verktøy til saksbehandlere av detaljreguleringene innenfor reguleringsplanen.

Prinsippene for utvikling av de offentlige arealene er formulert i syv punkter: 1. Byromsforløp 2. Offentlige/private soner 3. Fasader 4. Variasjon i det langsgående byrommet 5. Oppholdskvaliteter 6. Trær og vegetasjon 7. Trygge byrom. 

Bybanen

Bybane er en forutsetning for full utbygging av planområdet, og traséen som åpnet høsten 2022 mellom sentrum og Fyllingsdalen er integrert i områdereguleringsplanen. Les mer om bybanens byggetrinn 4 mellom sentrum og Fyllingsdalen her. 

Prinsipielle avklaringer for planprosessene fremover

Områdereguleringsplanen er delt inn i 25 delområder. 

Bybanen langs Mindemyren har satt fart i planprosessene i delområdene. Plan- og bygningsetaten betjener  private initiativ i 18 av de 25 delområdene.

Forutsetningene for utvikling av planområdet har endret seg siden områdereguleringsplanen ble vedtatt. Det planlegges for boligbygging i større grad enn tidligere antatt, og kommuneplanens arealdel (KPA 2018) stiller høye krav til kvalitet, inkludert uteoppholdsareal.

Plan- og bygningsetaten har utarbeidet et fagnotat som løfter problemstillingene rundt planprosesser og gjennomføringsprosesser, datert 16. november 2020.