Nyankomne flyktninger

Når vi skal ta imot en familie som nylig har kommet til landet, er det viktig at vi har kunnskap om hvordan vi kan inkludere familien i barnehagens fellesskap.

Barnehagen er en ukjent sosial arena for mange familier, og barnehageansatte vil være viktige nøkkelpersoner og støttespillere for en familie i en unntakstilstand.

Barn på flukt

Over 80 millioner mennesker er på flukt fra krig og forfølgelse. Halvparten av dem er barn. Og hvert femte sekund drives et nytt barn på flukt (ref: flyktingehjelpen).

Under finner du lenker tilknyttet tematikken:

https://www.flyktninghjelpen.no/fakta-om-barn-pa-flukt

https://flyktning.net/

https://www.reddbarna.no/vart-arbeid/barn-i-norge/foreldretips/slik-snakker-du-med-barn-om-krig/

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/oppfolging-etter-kriser-og-traumer/

Tolk

Bruk av tolk i offentlig sektor er fra 1. januar 2022 regulert i en egen lov: Lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven). I henhold til tolkeloven har offentlige organer plikt til å bruke kvalifisert tolk. Det finnes også bestemmelser i særlovgivningen som medfører plikt til å bruke tolk.

Tolkeloven stiller krav til tolker om blant annet god tolkeskikk, taushetsplikt og habilitet.

Tolkeloven gjelder for alle offentlige organer som bestiller og bruker tolk. Som offentlig organ regnes organer som omfattes av forvaltningsloven, domstolene og påtalemyndigheten, samt private som utfører tjenester på vegne av det offentlige. Private barnehager godkjent etter barnehageloven og private grunnskoler og videregående skoler godkjent etter opplæringslova og friskolelova omfattes også (IMDi).

Tolking i offentlig sektor | IMDi

Ressursperspektivet

Å jobbe ut ifra et ressursperspektiv vil si at man ser på mangfoldet i en barnegruppe som en ressurs. Man streber etter at barnas iboende kompetanse får en selvsagt plass i fellesskapet.

Når man ser på språklig og kulturelt mangfold som en berikelse og som en naturlig del av praksisen vil man kunne skape gode rammer for språkutvikling og tilknytning, og bevarelse av barnets kulturelle identitet.

De første samtalene

I de første samtalene er viktige når det gjelder å etablere tillitt og trygghet mellom barnehagen og foreldre. Man kan til fordel legge til rette for flere samtaler i starten med tolk. I tillegg kan en bestille telefontolk ved for eksempel ukeslutt den første perioden i barnehagen.  

I en første samtale er det fint at fokuset er formidling av hva barnehage er, og at barnet er godt ivaretatt og trygt når han/hun er i barnehagen. I filmen "Barnehagen en god start" forteller foreldre hva de synes er viktig med barnehagen.

For mange vil norsk barnehage være helt nytt, og gjerne også uvant. Denne samtalen kan man fokusere på å gi konkret informasjon, for eksempel knyttet til barnets primærbehov. Overordnede planer, og forventninger til foreldrene kan man vente med. 

Noen punkter som kan være greit å informere om:

 • Barnehagens åpningstid, samt at det er lov å levere og hente når de måtte ønske, men gjerne i litt god tid før barnehagen stenger.
 • Mat i barnehagen (hva liker barnet å spise/drikke?)
 • Lever gjerne bilder av hvilket tøy barnet bør ha tilgjengelig i barnehagen, eller vis det fysisk
Tilrettelegging i starten:
Tips og råd for tilrettelegging av et inkludering leke- og læringsmiljø:                                
 • Vær bevisst ditt kroppsspråk, man deler kanskje ikke felles språk men hvordan vi bruker kropp og mimikk er viktig for hvordan barnet opplever deg som ny omsorgsperson og omgivelsene rundt seg
 • Tydelige lekesoner (kjøkkenkrok, doktorlek, tumleplass osv), kan være viktig for å orientere seg i rommet
 • Bruk informasjonen du har innhentet om barnet i første samtale. Er barnet opptatt av noe spesifikt, bruk gjerne dette. Eksempel på dette kan være universelle filmer som Frost, er barnet glad i denne filmen, kan du gjerne ha et bilde av Elsa, eller en tegning som dere kan fargelegge o.l. Har barnet et dyr hjemme som han/hun er opptatt av? Ha klar en figur eller bilde av samme dyr så barnet opplever noe kjent og kjært fra sin referanseramme.
 • Kommuniser med foresatte med blikk og gjerne bilder, vær bevisst ditt relasjonelle ansikt og varme blikk.
 • Ta bilder av lek, inne og ute, aktivitet og daglige rutiner slik at foreldre visuelt kan se hva barnet har opplevd gjennom dagen. Lag gjerne en bok med bildene som barnet kan ta med hjem. Dette gir muligheter for samtale om barnehagen hjemme, og blir en del av barnehagens dokumentasjon i foreldresamarbeidet.

Bruk musikk, dans og bevegelseslek

Musikk og bevegelseslek/dans er en aktivitet barn kan delta i uten å bruke det verbale språket i stor grad. Ved å utvide forståelsen av hva språk er og hvordan det brukes, ved å verdsette kroppsspråk og sanseapparatet til barna, vil gjerne flere mestre deltagelse i en felles aktivitet.

 • Musikksamling med bruk av tromme eller andre instrumenter (gjerne samme sang/dans hver dag
 • Bevegelseslek som minirøris, buggie buggie, hinderløype til musikk, alle mine barn kom hjem osv.
 • Bruk informasjonen fra foresatte, er det noen sanger de synger ofte hjemme? Eller kan man høre på en disney sang fra en film barnet liker spesielt godt?

Bruk av konkreter og litteratur

 • Man kan gjerne bruke en bok som man har konkreter til, og bruke den hver dag. Sørg for at handlingen er enkel å følge uten for mange elementer å forholde seg til.

Dette kan trygge barnet på handlingen og legge til rette for deltagelse og språkstimulering.

Konkretisering og visualisering

Dagtavle:

En dagtavle kan skape trygghet og oversikt i hverdagen når man ikke snakker majoritetsspråket. Det er flere måter å utforme en dagtavle på, men det er viktig at man bruker dagtavlen sammen med hele barnegruppen og ikke på grunn av at man har et barn som ikke snakker norsk.

Nøkkelkortord:

Lag gjerne et knippe med nøkkelkortord som du kan bruke som visuell støtte i konkrete situasjoner som eksempelvis måltid, stell/toalettbesøk osv.

Informasjon om introduksjonsprogram:

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/bolig-og-sosiale-tjenester/kvalifisering-til-arbeid/introduksjonsprogram-for-innvandrere/introduksjonsprogram-for-nyankomne-flyktninger

Bruk av digitale kommunikasjonsverktøy

Mange barnehager har ulike løsninger hva gjelder digitale verktøy og flater for kommunikasjon med foresatte.

Dette er ofte en sentral del av den pedagogiske dokumentasjonen, og en del av innsynet i barnets hverdag.

Bruk gjerne tid i en samtale med foresatte sammen med tolk, for å veilede rundt bruken av din barnehages digitale flate. Vis hvor og hvordan man laster den den eventuelle appen, og bistå gjerne med registreringen. Ved henting i barnehagen kan personalet gjerne vise dagens bilder en tid fremover, slik kan man sammen se på barnets hverdag i barnehage samtidig som at foresatte kan få hjelp om de står fast.

Det understrekes at her er det individuelle forskjeller i forhold til digital kompetanse, noen foreldre vil ikke ha behov for denne veiledningen mens andre vil gjerne synes det er nyttig. Dette avtales i samarbeid med foresatte.

Vil du vite mer?

Flerspråklige barn og flyktninger i barnehagen (udir.no)

https://flyktning.net/oppfolging/traumeforstaelse

https://nafo.oslomet.no/barnehage/nyankomne-0-6/