Omsorgsboliger er tilrettelagte boliger med livsløpsstandard. 

Omsorgsboliger er leiligheter på cirka 50 m2. De inneholder ett soverom, stue med åpen kjøkkenløsning og bad. 

Man inngår husleiekontrakt og betaler husleie. I boligene er det ulike fellesaktiviteter og felles måltider.

Omsorgsbolig er som hovedregel for enslige søkere over 65 år med ulike typer funksjonssvikt

  • som har behov for pleie- og omsorgstjenester
  • hvor tilrettelegging av nåværende bolig ikke vil gi tilfredsstillende livskvalitet.

For søkere over 85 år vil alderen i seg selv tillegges vekt ved vurdering av behov.

Det finnes noen få boliger som er tilrettelagt for to personer. Ta kontakt med  Vurderingskontoret for voksne og eldre for mer informasjon om disse.

Bergen kommune har nærmere 30 leilighetsbygg med rundt 800 boliger av ulike størrelser. 

Oversikt over de fleste omsorgsboligene finner du her.
NB! Merk at de som har Pluss i navnet er noe annet enn vanlige omsorgsboliger og de er ikke omfattet av denne artikkelen. 

I tillegg er det omsorgsboliger knyttet til sykehjemmet Stiftelsen Landås Menighets eldresenter.

Du finner søknadsskjema under overskriften Skjema lenger nede på siden. Du kan søke på papirskjema eller logge inn via ID-porten og søke elektronisk.  Kontaktinformasjon for å sende søknad på papir finner du under her.

Søknad om tjenester til voksne og eldre 

Send søknaden til Vurderingskontor for voksne og eldre i ditt byområde.
Bydelene Fana, Ytrebygda, Fyllingsdalen og Laksevåg tilhører Avdeling sør og vest. Bydelene Arna, Åsane, Bergenhus og Årstad tilhører Avdeling nord og sentrum.

Søknader om tjenester til voksne med psykiske lidelser 

Du kan få andre til å hjelpe deg med søknaden. Husk da å legge ved fullmakt. Hvis du bruker det elektroniske søknadsskjemaet, må du logge deg inn som deg selv, selv om du søker på vegne av noen andre.

Du kan også kontakte vurderingskontoret eller hjemmesykepleien i bydelen for å få informasjon eller hjelp til å søke om omsorgsbolig. 

Blir søknaden din innvilget, får du inntil to tilbud om bolig. 

Saksbehandling

Kommunen tar kontakt med deg for å hente inn nødvendige opplysninger. Etter dette blir det fattet et vedtak. Du skal alltid få en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Om du ikke får en begrunnelse, kan du få denne ved å kontakte kommunen innen tre uker.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis den ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen og samtidig få vite når du kan vente svar. 

Du inngår husleiekontrakt og betaler husleie for boligen. Husleien kan variere i de enkelte boligene. For nærmere informasjon om husleie ta kontakt med: Vurderingskontor for voksne og eldre

Utgifter til måltider, alarm og tjenester i boligen kommer i tillegg til husleien.

Se prisen under avsnittet Hjemmebaserte tjenester og 
praktisk bistand i denne oversikten over betalingssatser. 

Du må skrolle litt nedover på siden for å finne tallene.

Tjenesten er ikke lovpålagt. Tildeling skjer etter kommunale retningslinjer og opphold i omsorgsbolig reguleres gjennom husleiekontrakter, jf. husleieloven. 

Lover

Forvaltningsloven

Husleieloven

Bergen Kommune ivaretar informasjonssikkerhet og personvern i henhold til reglene i personvernforordningen.

Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Søk elektronisk om pleie- og omsorgstjenester