Omsorgsboliger er tilrettelagte boliger med livsløpsstandard. 

Kommunen tildeler ofte andre tjenester enn omsorgsbolig til innbyggere som søker om helsehjelp. Vi har mange gode tjenester du kan motta i eget hjem, slik at du får hjelp til å mestre det du ønsker i hverdagen. Vårt mål er å hjelpe deg til å klare mest mulig selv, og legge til rette for at du kan bo lengst mulig i eget hjem. 

Se gjerne informasjon om disse tjenestene: 

Omsorgsboliger er leiligheter på rundt 50 kvadratmeter, som inneholder stue,  soverom bad og kjøkkenløsning.

Du inngår en husleiekontrakt med Bergen kommune når du flytter inn i omsorgsboligen. 

I de fleste boligene er det ulike fellesaktiviteter og flere fellesmåltider hver uke. 

Dersom du har behov for å ha helsepersonell tilgjengelig hele døgnet, er omsorgpluss-bolig et mulig alternativ.

Omsorgsbolig er som hovedregel for enslige søkere over 65 år med ulike typer funksjonssvikt

  • som har behov for pleie- og omsorgstjenester
  • hvor tilrettelegging av nåværende bolig ikke vil gi tilfredsstillende livskvalitet.

For søkere over 85 år vil alderen i seg selv tillegges vekt ved vurdering av behov.

Det finnes noen få boliger som er tilrettelagt for to personer. Ta kontakt med  Vurderingskontoret for voksne og eldre for mer informasjon om disse.

Du finner søknadsskjema under overskriften Skjema lenger nede på siden. Du kan søke på papirskjema eller logge inn via ID-porten og søke elektronisk.  Kontaktinformasjon for å sende søknad på papir finner du under her.

Søknad om tjenester til voksne og eldre 

Send søknaden til Vurderingskontor for voksne og eldre i ditt byområde.
Bydelene Fana, Ytrebygda, Fyllingsdalen og Laksevåg tilhører Avdeling sør og vest. Bydelene Arna, Åsane, Bergenhus og Årstad tilhører Avdeling nord og sentrum.

Søknader om tjenester til voksne med psykiske lidelser 

Du kan få andre til å hjelpe deg med søknaden. Husk da å legge ved fullmakt. Hvis du bruker det elektroniske søknadsskjemaet, må du logge deg inn som deg selv, selv om du søker på vegne av noen andre.

Du kan også kontakte vurderingskontoret eller hjemmesykepleien i bydelen for å få informasjon eller hjelp til å søke om omsorgsbolig. 

Blir søknaden din innvilget, får du inntil to tilbud om bolig. 

Saksbehandling

Kommunen tar kontakt med deg for å hente inn nødvendige opplysninger. Etter dette blir det fattet et vedtak. Du skal alltid få en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Om du ikke får en begrunnelse, kan du få denne ved å kontakte kommunen innen tre uker.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis den ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen og samtidig få vite når du kan vente svar. 

Du inngår en husleiekontrakt med Bergen kommune når du flytter inn i omsorgsboligen. 

Husleien kan variere i de enkelte boligene, og er fastsatt på bakgrunn av husleielovens bestemmelser om gjengs leie.  Det betyr at husleien samsvarer med leieprisene på lignende leiligheter i markedet, justert i forhold til standard og beliggenhet. 

For mer informasjon om husleie, kan du kontakte  Etat for boligforvaltning.

Utgifter til måltider, alarm og tjenester i boligen, kommer i tillegg til husleien.

Under avsnittet «Hjemmebaserte tjenester» i denne prisoversikten, finner du oversikt over hva de ulike tjenestene koster.

Du må skrolle litt nedover i dokumentet for å finne prisene. 

Tjenesten er ikke lovpålagt. Tildeling skjer etter kommunale retningslinjer og opphold i omsorgsbolig reguleres gjennom husleiekontrakter, jf. husleieloven. 

Lover

Forvaltningsloven

Husleieloven

Bergen Kommune ivaretar informasjonssikkerhet og personvern i henhold til reglene i personvernforordningen.

Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Søk elektronisk om pleie- og omsorgstjenester