Drikker vann fra glass

Vi overvåker vannbehandlingsanleggene våre nøye. Drikkevann fra Bergen Vann gjennomgår nøye kontroll før det blir distribuert ut  til abonnentene våre.

Kvalitetskravene til drikkevann er beskrevet i den nasjonale  Drikkevannsforskriften. Drikkevannet skal være trygt, klart og uten fremtredende lukt, smak eller farge. 

Det blir tatt rutineprøver av vannet hver uke i alle vannverkene våre og deres forsyningsområde.  Disse oppsummerer vi i månedlige rapporter. Ett for hvert anlegg. I tillegg til disse, analyseres det for over 30 andre kvalitetsparametere 1 til 3 ganger i året fra utvalgte steder. 

Drikkevannskvalitet 2024

Her finner du månedlig oppsummering av de ukentlige rutineprøvene: 

Drikkevannskvalitet 2023

Her finner du månedlig oppsummering av de ukentlige rutineprøvene i fjor: 

Mer om drikkevann:

 

Høy kompetanse, gode rutiner og kontroll sørger for trygg og stabil drikkevannskvalitet.

Vannbehandlingsanleggene overvåkes kontinuerlig, og vi tar mange prøver før vannet sendes ut til abonnentene. I tillegg til systematisk kontroll på vannbehandlingsanlegget tar vi også prøver på vannledningsnettet (ca. 1500 prøver pr år).

Prøvene undersøkes for bakterieinnhold og ulike stoffer i henhold til kravene i Drikkevannsforskriften. 

Vakt og beredskap
Vannbehandlingsanleggene og andre viktige installasjoner på distribusjonssystemet er tilknyttet et automatisk styrings- og overvåkningsanlegg som sender alarmer ved avvik.

Hele døgnet sørger vaktpersonell for at bergensere som mottar offentlig drikkevann får det rent og trygt hjem til seg.

Distribusjon
Drikkevannet leveres til abonnentene via et omfattende distribusjonssystem som består av vanntunneler, vannledninger (900 km), pumpestasjoner og høydebassenger. Alder og kvalitet på dette systemet varierer og krever utstrakt vedlikehold og fornying.

Du har selv ansvar for dine private vannledninger inn til huset
Kommunen har ansvar for de offentlige vannledningene. Abonnentene har selv ansvar for de 900 km med private ledninger i Bergen. Les mer om dette her. 

Overordnet tilsyn 
Mattilsynet fører overordnet tilsyn med vannforsyningen. Blant annet ved kontroll av kommunens rutiner.

Svartediket vannbehandlingsanlegg
Alle vannbehandlingsanleggene i Bergen har automatiserte renseprosesser som melder fra ved avvik.
Bilde: Helge Skodvin

 

Byfjellene er områder som blir mye brukt av byens befolkning. Det er derfor viktig å merke seg at deler av Byfjellene er viktig for byens drikkevannforsyning.

Restriksjonene i deler av Byfjellene, i områdene innenfor vannforsyningen, er ett av mange tiltak for å hindre forurensning av drikkevannskildene våre.

Informasjonsskilt
Områdene er godt skiltet om hvilke retningslinjer som gjelder for å unngå forurensning av drikkevannet.

 c
Ta vare på drikkevannskildene våre!
Bilde:  

De viktigste restriksjonene som retter seg mot publikum er forbudet mot :

  • Organiserte fritidsaktiviteter som vannsport, leirslagning, stevner etc.
  • Telting - Bading ( dette gjelder også hunder ) - Fiske - Båttrafikk
  • Trafikk av motordrevne kjøretøyer uten spesiell tillatelse
  • Bruk av hest i spesielle områder

Storevatnet 
I 2009 ble Storevatnet på Sandviksfjellet frigitt til bading. Tidligere var dette en reservevannkilde, men har ikke vært benyttet til dette de seinere år.

Øvrige vann i dette området er fremdeles drikkevann.

Tilsyn og kontroll 

Det blir ført tilsyn og kontroll av alle vannkilder og vanntilsigsfelt til de vannerkene som er i permanent daglig bruk. Disse vannverkene er
Espeland/Gullfjellet, Risnæs, Kismul, Sædalen, Svartediket og Jordalsvatnet

Følgende vannkilder leverer til krisevannverk:
Sætervatnet i Åsane , Bogetveitstemma i Åsane , Gamsebotntjørn i Ytre Arna og Raudtjørn i Indre Arna.

Restriksjonene gjelder også krisevannsverkene.

Vannverket utfører et hyppig tilsyn med at bestemmelsene overholdes.

Ved hendelser og observasjoner i tilsigsfeltene og vannkildene vil vi gjerne at du melder ifra på feilmelding.bergen.kommune.no eller ringer vår døgnbemannede vaktsentral på telefon 55 56 78 15.

Svartavatnet
Gullfjellet er et populært turområde, men også der vi har vår største drikkevannskilde Svartavatnet.
Bilde: Gunn Eklund Breisnes

I Norge kontrolleres og vurderes drikkevannskvaliteten i henhold til Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften, FOR-2016-12-22-1868).  Mattilsynet fører overordnet tilsyn med vannforsyningen og reviderer Bergen Vann sitt internkontrollsystem i henhold til bestemmelser i Drikkevannsforskriften.

Nedenfor vil du finne analysedata fra de enkelte vannbehandlingsanleggene i 2022. Dokumentasjonen oppdateres årlig. Her finner du opplysninger og blant annet hardhet, klor og bikarbonat i vann  fra de enkelte anleggene.

Forsyningsområdene ved normale forhold er kort omtalt og vist i kartet. Alle anlegg, bortsett fra Risnes, forsyner mot et felles distribusjonsnett, og grensene mellom forsyningsområdene vil kunne forskyves ved behov.

Se hvor du får drikkevannet ditt fra her.

Drikkevannsforskriften* krever at “Vann som leveres til forbruker skal være hygienisk betryggende, klart og uten fremtredende lukt, smak eller farge. Det skal ikke inneholde fysiske, kjemiske eller biologiske komponenter som kan medføre far for helseskade i vanlig bruk. "

Det er satt grenseverdier for over 60 forskjellige stoffer, og i tillegg skal det analyseres dersom man mistenker andre typer forurensing.  Vannprøver er vårt  viktigste verktøy for å overvåke og dokumentere at vannet vi levere er trygt å drikke.

 I denne filmen ser du hvordan vi tar prøvene:

*Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften)

Klor er et desinfeksjonsmiddel som brukes i drikkevann i hele verden. I Norge har vi generelt god drikkevannskvalitet, og klor blir av den grunn tilsatt i mye mindre grad enn i mange andre land.  Klor med allerede veldig lav dose gir en god effekt, spesielt mot bakterier. Restklor i vannet er veldig lav, rundt 0,05 mg/L, og de aller fleste vil ikke merke endret smak eller lukt på vannet. Lav klormengde er ikke helseskadelig for mennesker eller dyr. Fisk (i akvarier) tåler ikke klor og vann bør derfor behandles før det brukes i slik sammenheng. Vannet er trygt å drikke, men noen kan oppleve endret smak/lukt av vannet.

Generelt brukes ikke klor i drikkevannet i Bergen kommune. Unntakene er:

  • Stendafjellet drikkevannsbasseng. Her blir små mengder klor brukt som et ekstra tiltak for å sikre god vannkvalitet. Stendafjellet drikkevannsbasseng forsyner beboere i områdene Søvik/ Steinsvik/Sørås/Skjold. Varighet: Permanent