Slik jobber skolehelsetjenesten

Her kan du lese mer om hva og hvordan skolehelsetjenesten jobber og fungerer.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste i kommunene.  Programmet på skolene i Fana tar utgangspunkt i ”Veileder for Helsestasjon og skolehelsetjeneste”, utarbeidet av helsedirektoratet.

Skolehelsetjenesten er et frivillig og gratis tilbud til familier, barn og unge.

Formålet med skolehelsetjenesten er å fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold og forbygge sykdom og skade.

Helsesykepleier er sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid på system og individnivå.

Helsesykepleier samarbeider med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparat for å bidra til et positivt og støttende skolemiljø.

Helsesykepleier har taushetsplikt.

Helsesykepleier kan samarbeide med fastlege etter avtale med foresatte.

Medisinsk faglig ansvarlig for skolehelsetjenesten er skolelegen.

Helsesykepleiers arbeids- og ansvarsområder:

  • Helseopplysning, undervisning og veiledning – individuelt og i gruppe/klasse.
  • ”Åpen dør ” – være tilgjengelig for elevene/foresatte.
  • Samarbeid med foresatte, skolen og andre aktuelle instanser.
  • Delta i skolens tverrfaglige møter, som er skolens arena for tverrfaglig samarbeid
  • Vaksinasjon
  • Miljørettede tiltak - fokus på elevenes arbeidsmiljø.