Nordnes skole er Leselos-skole!

Leselos er et verktøy for observasjoner av elevenes leseferdighet og et rammeverk for undervisningsplanlegging.

Nordnes skole har deltatt i et prosjekt om leselos i regi av Fagavdelingen for barnehage og skole i Bergen kommune fra høsten 2011

Leselos er lesefaglig er koblet opp mot annet materiell Lesesenteret har hatt ansvar for de siste årene (veiledningsmaterialet ?Lesing er ??, Kartleggingsprøvene i lesing (1.,2.,3.og 6. trinn) og nasjonale prøver i lesing på 5. trinn).

Verktøyet består av en veileder, observasjonsskjema og en digital nettbase.

Veilederen er en slags veibok for sjøfarende; en støtte til den som skal navigere i lesingens utfordrende farvann. Den beskriver mulige veier og mulige omkjøringsruter på vei mot funksjonell leseferdighet, og peker på steder der det kan være naturlig og viktig å stoppe opp for å sjekke kursen.

Veilederen ligger på nettet og kan i sin helhet lastes ned, lagres og printes ut fra Lesesenterets nettside.

Det er tre observasjonsskjema. Ett for 1.-2. trinn, ett for 3.-4. trinn, og ett for 5.-7. trinn. Observasjonsskjemaet er å betrakte som et slags sjøkart. Dette skal gi informasjon om faktorer en må være oppmerksom på i det daglige og faglige arbeidet med lesing i skolen.
Også observasjonsskjemaene kan hentes og printes ut fra nettet.

Den tredje delen av verktøyet, vil være en digital nettbase. Dette vil bli en betalingstjeneste som tar vare på elevens informasjon og historikk.
Denne tjenesten er ikke ferdigstilt pr medio september, men vil bli det i løpet av kort tid.

Lesing og skriving er to sider av samme sak. Begge handler om å mestre tekst. Noen elever leser seg til skriving, andre skriver seg til lesing.

Leseopplæring må foregå på alle trinn i skolen. Å utvikle seg som leser er ikke bare forbeholdt 1. trinn.