Plan for samarbeid hjem-skole

Samarbeid er et gjensidig ansvar. Gjeldende læreplan for grunnskolen er en forskrift. Det betyr at det som står der er forpliktende både for skole og hjem.

Skolen har ansvar for å legge til rette for samarbeidet med hjemmet og sikre foreldre og foresattes medansvar i skolen. Det er skolen som skal ta initiativ og legge til rette for samarbeid, men skolen og foreldrene har et gjensidig ansvar for å følge opp.

Skolen skal samarbeide omkring den enkelte elevens utvikling. Skolen er avhengig av god informasjon fra foreldrene, og vi skal også tilrettelegge for god informasjon til de foresatte. Foreldrene er "eksperter" på sitt barn. Skolen er "ekspert" på pedagogisk tilrettelegging og undervisning for mange barn i et fellesskap.

Skolens hovedoppgave er å tilrettelegge læringsmiljøet i fastgruppene på skolen, med fokus på innhold, metoder, organisering og utvikling av faglig og sosial kompetanse hos den enkelte elev.

Formelle samarbeidsorgan / partnere:

  • FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg)
  • SU (Samarbeidsutvalget - sammensatt av representanter for alle på skolen)
  • Skolemiljøutvalg (med fokus på elevenes trivsel og arbeidsmiljø)

 

Vedlegg