Sosial læreplan for Nordnes skole - et godt sted å være, et godt sted å lære

Alle ved Nordnes skole har et felles ansvar for et godt læringsmiljø med omtanke for andres behov og respekt for læring, og skolen er en sentral læringsarena for utvikling av sosial kompetanse.

Utvikling av god sosial kompetanse er en forutsetning for god læring. Sentrale begrep og byggesteiner i utvikling av kompetanse er empati, samarbeidsevne, selvhevdelse, selvkontroll, ansvarsfølelse, glede og humor. Dette er den reviderte utgaven av sosial læreplan januar 2013.

Både den enkeltes hverdag i skolen og muligheter senere i livet påvirkes hvis konflikt og uorden får være med på å sette sitt preg på skole- og det lokale nærmiljø.

Barn og voksne skal bry seg om hverandre, ta hensyn, vise omsorg og sette seg inn i hvordan andre har det, slik at alle opplever trygghet og trivsel på skolen. Alle skal føle seg velkommen og bli sett når de kommer på skolen. Dette kan man gjøre blant annet ved å vise hverandre positiv oppmerksomhet og hilse på hverandre hver dag. Dagens første møte har stor betydning for de fleste.

Skolen er en sentral arena for utvikling av sosial kompetanse, men også hjemmet har en viktig rolle å spille i forhold til dette. Foreldrene har hovedansvaret for sitt barn, og må derfor holde seg informert, være engasjert i og vise interesse for barnet sin skolehverdag. Gjennom læringsplattformen Its learning og ulik annen informasjon skulle forholdene etter hvert ligge godt til rette for dette.

Skolen skal i samarbeid med hjemmet hjelpe til slik at elevene utvikler seg godt både sosialt og faglig, og skal derfor legge til rette for at sosial kompetanse er en del av de daglige pedagogiske aktivitetene. Det er viktig at dette er noe skolen oppfatter som et felles ansvar for alle som arbeider med elevene.
Elevene skal oppleve de ansatte som tydelige voksne, med blikk for hver enkelt elev, og et felles og konsekvent handlingsmønster i forhold til grensesetting.

Nordnes skole har tatt i bruk Samspillsmetoden Dialog, som sitt pedagogiske hovedfokus i arbeidet med utvikling av sosial kompetanse.  Metoden tar utgangspunkt i at alle individer er like mye verd, at andres opplevelse av virkeligheten er likebetydningsfull som ens egen og at følelser ikke kan bestrides. Man tror også at mennesker bør møtes mer på følelser enn på atferd. Metoden egner seg godt i arbeid med kommunikasjon både mellom elever og voksne.

I motsetning til en del programmer som har fokus på ytre styring og kontroll, har samspillsmetoden Dialog fokus på utvikling av indre struktur og styring. Struktur skal være et hjelpemiddel til selvstendiggjøring og ansvarliggjøring. Man jobber med elevenes indre motivasjon og refleksjon og ønske om endring.
 
Vi tar også i bruk andre metoder som Steg for Steg, som er et pedagogisk treningsprogram for mestring av sinne og følelser og Ingen Utenfor i arbeidet med sosial kompetanseutvikling. Ingen Utenfor et samarbeidsprosjekt i regi av Redd Barna. Vi er nå partnerskole på femte året. Vi arbeider med ulike aktiviteter og temaer som fremmer sosial kompetanse, og er med på å styrke arbeidet med samhandling og inkludering. Det internasjonale perspektivet er også ivaretatt, og er med på å styrke arbeidet med inkludering, solidaritet og likeverd. 

Samhandling og inkludering er to sentrale fundament i vårt daglige arbeid med elevene på Nordnes skole. Vi har mange elever med ulike behov, og alle skal oppleve å være en inkludert. Vi arbeider derfor mye med samhandling på tvers av grupper og trinn og på tvers av alder. Felleskapsbygging ved å møtes på ulike arenaer er også viktig. Når vi møtes til felles opplevelse som samlinger, konserter, tur og annet styrker vi samholdet.
Vi er ekstra mange voksne på skolen vår, blant annet fordi vi har en mangfoldig elevgruppe. Og vi tror at dette er med på å styrke arbeidet med sosial kompetanse.

Sosial læreplan for Nordnes skole
Sosial læreplan for Nordnes skole

 

Vedlegg