En mangfoldig barnehage av høy kvalitet

I Bergens barnehager er det rom for skaperglede, undring og utforskertrang. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter med bakgrunn i egne forutsetninger og interesser.

Bildet viser et barnehagebygg og uteområdet. Fjell i bakgrunnen.
KRISTIANBORG BARNEHAGE: Kristianborg barnehage er en kommunal barnehage.
Bilde: Pål Klungreseth

Barnehager i Bergen

Bergen kommune eier 92 barnehager. I tillegg til dette er det 137 private barnehager i Bergen. Alle barn som fyller ett år innen utgangen av november og søker plass innen hovedopptaket, får tilbud om barnehageplass.

Vårt felles mål er: Livsmestring for det 21. århundre – medvirkende barn i lek og læring.

Kompetent, åpen, pålitelig og samfunnsengasjert er Bergen kommunes grunnleggende verdier. Disse verdiene gir også retning for arbeidet vårt. Alle ansatte må være bevisst på at de bidrar til innbyggernes tillit og holdning til kommunen og barnehagens arbeid.

Det er også utviklet et verdigrunnlag for kommunens barnehager som skal sikre det enkelte barn trygghet, læring og utvikling i hverdagen. De tre verdiene er: 

  • Varme: Vi gir barnet omsorg og trygghet. I møtet med barn skal vår hjertevarme gi næring og vekstmulighet.
  • Ser barnet: Vi ser det enkelte barns egenverdi. Barnet gis gode betingelser for læring og utvikling basert på vår anerkjennende væremåte.
  • Inkluderende: Vi skaper gode relasjoner, der alle barn blir sett og bekreftet. Det enkelte barn skal oppleve gleden av å tilhøre små og store fellesskap.
To små barn med sekk på ryggen ute i naturen.
LEK OG LÆRING: Lek og samspill er grunnleggende for barns læring og utvikling.
Bilde: Thomas Tande

Kvalitet og innhold

Etat for barnehage har ansvaret for de kommunale barnehagene.

Plan for kvalitetsutvikling for kommunale barnehager, "Sammen for kvalitet, lek og læring, Kvalitetsutviklingsplan for kommunale barnehager i Bergen 2018-2021" (forlenget) er en faglig forankret og strategisk plan for kvalitetsutvikling i våre barnehager.  Satsingsområdene for våre barnehager er "Grunnlag for livslang læring i det 21. århundre - medvirkende barn i lek og læring."

Resultater fra årlig foreldreundersøkelse

I Foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage. Barnehagene benytter den nasjonale foreldreundersøkelsen som er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. Resultatene er tilgjengelig på barnehagefakta.no og udir.no.

Barnehagemyndighet

Byrådsavdeling for barnehage og skole ivaretar rollen som barnehagemyndighet, og er godkjenning- og tilsynsmyndighet for hele barnehagesektoren i Bergen (kommunale og private barnehager). Barnehagemyndigheten har også ansvar for samordnet opptaksprosess og kompetanseutvikling for alle barnehagene i byen. 

To barn som leker i en sandkasse
UTELEK: Lek og aktiviteter utendørs er en viktig del av barnehagehverdagen.
Bilde: Illustrasjonsbilde: Katarina Lunde

Antall barnehager

Per juni 2024 er det totalt 235 barnehager i Bergen, hvorav 92 er kommunale barnehager. I tillegg er det 15 private åpne barnehager. 

Av de kommunale barnehagene er ti organisert som oppveksttun med skole, men under separat ledelse. På den enkelte barnehagen sin nettside kan du finne mer informasjon om barnehagen.

I bergensbarnehagene går det i underkant av 15.000 barn. 

Barnehageplass

Alle barn som fyller ett år innen utgangen av november og søker plass innen hovedopptaket, får tilbud om barnehageplass. Siden 2019 har vi tilbudt barnehageplass i egen bydel til alle som ønsket det. Les mer om hvordan du søker om barnehageplass.

Barnehagebygg

Bergen bystyre vedtok Barnehagebruksplan 2022-2035 i februar 2023. Barnehagebruksplanen gir føringer for utforming av barnehager, som gir gode rom for lek og læring i trygge og gode arealer. Planlegging av barnehagestruktur skal sikre tilstrekkelig antall barnehageplasser på kort og lang sikt.