Gå tilbake til:
Du er her:

Gir innspill til ny opplæringslov

Bystyret gir uttale om forslag om ny opplæringslov, med innspill om blant annet kulturskole, leirskole, nynorsk og tilrettelagt opplæring for barn med særskilte behov.

Kunnskapsdepartementet har sendt Opplæringslovutvalgets utredning NOU 2019: 23 Ny opplæringslov på høring. Utvalget foreslår en ny opplæringslov som skal erstatte dagens opplæringslov. 

Roser involvering

Bergen kommune støtter i hovedsak utvalgets vurderinger og forslag, og roser at utvalget har involvert barn og unge i arbeidet. Bystyret slutter seg til byrådets forslag til høringsuttalelse, om blant annet lærertetthet, SFO, kulturskole og leirskole. 

Tilrettelagt opplæring

Bystyret vedtok utvalgets innstilling, samt to tilleggsforslag: 

1. Bystyret mener departementet må vurdere å forskriftsfeste muligheten for å tilby International Baccalaureate (IB) i grunnskolen.

2. For å kunne oppfylle målet om at skolen i større grad skal være i stand til å tilrettelegge opplæringen for elever med særskilte behov uten å måtte gå veien om sakkyndig vurdering og spesialundervisning må også skolene tilføres nødvendig kompetanse. Skolene må, for å kunne ta mer av ansvaret, ha god og jevnlig kontakt med PPT der terskelen er lav for å be PPT om bistand.

Nynorsk

Bystyret vedtok også følgende merknad: 

"Bergen kommune meiner nynorskelevane må få den same retten og tilgangen på digitale læremiddel som bokmålselevane har. "

Les dokumentene i saken

Saken ble behandlet i bystyrets møte 24. juni 2020