Gå tilbake til:
Du er her:

Helse, omsorg og inkludering

Nye skjenkeregler på plass

Bystyret har vedtatt retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger i Bergen kommune for perioden 2020–2024.

Har vedtatt prioriteringer for sosialtjenesten

Bystyret har fått kunnskapsgrunnlag for sosialtjenesten for 2019, og vedtatt satsingsområder fremover.

Vil heve sosialhjelpssatsene

Bystyret ber om en evaluering av kostnader og andre konsekvenser ved økning av sosialhjelpsatsene, blant annet om alternative modeller for kriteriene for tildeling og utmåling av startlån.

Gir uttale om kompetansekrav i barnevernet

Bystyret gir høringsuttalelse til endring i barnevernloven som angår kompetansekrav i barnevernet.

Vil sikre barns interesser etter barnekonvensjonen

Bystyret i Bergen mener å sende barn ut av landet mot sin vilje kan være et brudd på barnekonvensjonen.

Vil jobbe for å utjevne forskjeller i folkehelse

Bystyret har fått "Folkehelseoversikt - Levekår og helse i Bergen 2019". Bystyret peker på flere tiltak for å følge opp helseforskjeller, særlig blant barn og unge.

I rute med 130 nye boliger for utviklingshemmede

Bystyret har fått status for "Boligløftet – 130 nye boliger for utviklingshemmede". Bystyret ber om at Svanlitangen på Haugland reguleres for boliger til beboere med autismediagnoser.

Vil ta imot flere flyktningbarn til Bergen

Bystyret ber om at regjeringen svarer positivt på henvendelsen fra Hellas om å ta mot enslige mindreårige fra flyktningeleirene.

Har gitt uttale til ny rusreform

Bystyret har gitt uttale til NOU: 2019:26 Rusreform – fra straff til hjelp

Støtter opprop om å evakuere barn fra flyktningeleiren Moria

Bystyret har vedtatt en interpellasjon om å støtte oppropet "Evakuer barna fra Moria".