Gå tilbake til:
Du er her:

Helse, omsorg og inkludering

Ber om tiltak mot strukturell rasisme i Bergen

Bystyret har fått rapport som beskriver erfaringer fra møter med offentlige myndigheter, arbeidsliv og boligmarked. Dette vil bystyret ha som oppfølgingspunkter til rapporten.

Vil styrke oppfølgingen av barn ved samlivsbrudd

Bystyret har vedtatt en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om å utrede muligheten for å innføre et tilbud som kan styrke oppfølgningen av barn som opplever foreldrenes samlivsbrudd.

Har fått status for Handlingsplan for selvmordsforebygging i Bergen

Bystyret har fått orientering om statusrapport for selvmordsforebygging og er bekymret for at koronakrisen kan bidra til økt risiko for selvmord.

Bergen bosetter 165 flyktninger i 2021

Bystyret har vedtatt at Bergen bosetter 165 flyktninger i 2021 i tråd med anmodningen fra staten.

Har vedtatt grunnlag for boligpolitikk for vanskeligstilte

Bystyret har fått "Boligmelding 2020-2026" til orientering og vedtatt at den skal legges til grunn for boligpolitikken for vanskeligstilte på boligmarkedet.

Flytter kommunelegefunksjonen i Bergen kommune

Bystyret ber byrådet organisere kommunelegefunksjonen, fra nivå 2 til nivå 1, i egen nøytral enhet. Dette inkluderer også stillingen som smittevernoverlege.

Har fått status på handlingsplan mot fattigdom

Bystyret har tatt statusrapport om Handlingsplan mot fattigdom med særlig vekt på barnefamiliers situasjon til orientering.

Her blir det områdesatsing i Bergen 2020-2024

Bystyret har vedtatt plan for områdesatsing 2020-2024. Satsingen fortsetter i Loddefjord, Olsvik og Solheim nord, og et forprosjekt starter på Slettebakken.

Vil ha bred innsats for studenter i Bergen

Bystyret har fått studentmelding 2020 til behandling, og ber byrådet om å lage en plan med konkrete tiltak for studenter i Bergen.

Følger opp barnevernrapport fra Fjeld-utvalget

Bystyret slutter seg til tiltakene som vurderes som nødvendige og hensiktsmessige etter funnene i Fjeld-utvalget sin rapport om ti enkeltsaker i barnevernet.