Gå tilbake til:
Du er her:

Helse, omsorg og inkludering

Har vedtatt grunnlag for boligpolitikk for vanskeligstilte

Bystyret har fått "Boligmelding 2020-2026" til orientering og vedtatt at den skal legges til grunn for boligpolitikken for vanskeligstilte på boligmarkedet.

Flytter kommunelegefunksjonen i Bergen kommune

Bystyret ber byrådet organisere kommunelegefunksjonen, fra nivå 2 til nivå 1, i egen nøytral enhet. Dette inkluderer også stillingen som smittevernoverlege.

Har fått status på handlingsplan mot fattigdom

Bystyret har tatt statusrapport om Handlingsplan mot fattigdom med særlig vekt på barnefamiliers situasjon til orientering.

Her blir det områdesatsing i Bergen 2020-2024

Bystyret har vedtatt plan for områdesatsing 2020-2024. Satsingen fortsetter i Loddefjord, Olsvik og Solheim nord, og et forprosjekt starter på Slettebakken.

Vil ha bred innsats for studenter i Bergen

Bystyret har fått studentmelding 2020 til behandling, og ber byrådet om å lage en plan med konkrete tiltak for studenter i Bergen.

Følger opp barnevernrapport fra Fjeld-utvalget

Bystyret slutter seg til tiltakene som vurderes som nødvendige og hensiktsmessige etter funnene i Fjeld-utvalget sin rapport om ti enkeltsaker i barnevernet.

Vil ikke innføre integreringsbarometer

Bystyret har behandlet et representantforslag om å innføre integreringsbarometer for Bergen. Bystyret vedtok ikke forslaget.

Har fått status for helse- og barneverntjenester

Bystyret har fått statusrapport for helse- og barneverntjenester og vedtatt flere merknader til saken.

Har behandlet årsmelding fra Byombudet

Bystyret har tatt årsmeldingen til orientering og har vedtatt en rekke merknader.

Fordømmer SIANs rasistiske ytringer

Bystyret tar avstand fra rasisme og antidemokratiske holdninger og har vedtatt en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om hatytringer i Bergen kommune.