Gå tilbake til:
Du er her:

Helse, omsorg og inkludering

Vil jobbe for å utjevne forskjeller i folkehelse

Bystyret har fått "Folkehelseoversikt - Levekår og helse i Bergen 2019". Bystyret peker på flere tiltak for å følge opp helseforskjeller, særlig blant barn og unge.

I rute med 130 nye boliger for utviklingshemmede

Bystyret har fått status for "Boligløftet – 130 nye boliger for utviklingshemmede". Bystyret ber om at Svanlitangen på Haugland reguleres for boliger til beboere med autismediagnoser.

Vil ta imot flere flyktningbarn til Bergen

Bystyret ber om at regjeringen svarer positivt på henvendelsen fra Hellas om å ta mot enslige mindreårige fra flyktningeleirene.

Har gitt uttale til ny rusreform

Bystyret har gitt uttale til NOU: 2019:26 Rusreform – fra straff til hjelp

Støtter opprop om å evakuere barn fra flyktningeleiren Moria

Bystyret har vedtatt en interpellasjon om å støtte oppropet "Evakuer barna fra Moria".

Gir uttale til ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften

Bystyret har behandlet en høringsuttalelse og gir innspill til forlag om ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften.

Vil sikre at BPA fungerer som likestillingsverktøy

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) som et frigjørings- og likestillingsverktøy.