Gå tilbake til:
Du er her:

Økonomi og administrasjon

Vil ikke nekte anløp av reaktordrevne ubåter til Bergen

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om atomvåpenfri sone i Bergen.

Godkjenner plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Bystyret har godkjent Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for perioden 2021-2024.

32 millioner til kriserammet restaurant- og utelivsbransje i Bergen

Stortinget vil gi 250 millioner kroner i kompensasjon til lokale næringsliv i kommunene. For Bergen utgjør det 32,14 millioner kroner.

Nytt bybudsjett 2021 og økonomisk handlingsplan på plass

Bystyret har vedtatt budsjett for Bergen kommune i 2021 og handlings- og økonomiplan 2021-2024.

Har behandlet 2. tertialrapport

Bystyret har tatt 2. tertialrapport fra byrådet til orientering. I tillegg har de vedtatt å gi et juletillegg til alle sosialhjelpsmottakere.

Ber om nasjonal og lokal innsats for å hjelpe flere flyktninger

Med utgangspunkt i krisen for flyktningene i Moria-leiren, ber bystyret Norge være pådriver for at Europa tar imot flere flyktninger, og at Bergen også er klar.

Disse planene skal kommunen prioritere

Bystyret har vedtatt kommunal planstrategi. Den viser hvilke planer som skal videreføres og hvilket planarbeid kommunen skal prioritere i perioden fram til valget i 2023.

Ber om smittevernhensyn i ny kontorløsning

Bystyret ber om byrådet vurdere tilpasninger for å sikre smittevern i ny kontorløsning for rådhuset. Bystyret ber om å få ta historiske bygg i rådhuskvartalet i bruk for egne organer.

Justerer budsjett etter merutgifter under korona

Bystyret har behandlet 1. tertialrapport for kommunens budsjett 2020, og vedtatt justeringer for å dekke inn merutgifter som følge av koronasituasjonen.

Følger opp innspill om datasikkerhet og personvern

Bystyret har behandlet et representantforslag om datasikkerhet og personvern, som går ut på at kommunen skal sette i gang flere tiltak på feltet.