Gå tilbake til:
Du er her:
Bilde Det gamle Rådhus
FRA DET GAMLE RÅDHUS: Dette er bystyrets siste møte før jul der første halvdel var viet budsjett. Du kan se møtet på web-TV.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Bybudsjettet vedtatt - les sakene fra bystyret 18. desember

Bystyret har vedtatt bybudsjett for 2020 og økonomisk handlingsplan for de fire neste årene. Av andre saker var nye regler for boligsoneparkering, kulturbysøknad og evaluering av vigselsordningen.

Bystyremøtet fant sted i Det gamle Rådhus onsdag 18. desember.

 

Web-TV

Du kan se møtet på bergen.kommune.no/webTV.

 

Vedtak

Økonomi og administrasjon

  • Har vedtatt reglement for kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse. Innstillingen ble vedtatt, samt følgende tilleggsforlag: 1. Legge til "psykisk lidelse" som et ekstra punkt i oppramsingen av hovedgrupper som skal være representert i rådet (side 7). 2. Endre setning etter oppramsing av hovedgrupper side 7: "Et av rådets medlemmer bør være 30 år eller yngre, og et av rådets medlemmer bør være pårørende til barn eller ungdom (under 18 år) med funksjonsnedsettelse."
  • Har vedtatt reglement for eldrerådet. Innstillingens punkt 1-3 ble vedtatt, men et nytt punkt 4 som angir at rådet skal ha 9 representanter, hvorav tre politikere og seks representanter. Videre omhandler punktet deres rolle i å ivareta hensynet til alle eldre, samt at rådet har en demokratisk sammensetning. Se protokoll for endelig detaljering av vedtaket.
  • Har vedtatt reglement for kommunalt råd for ungdom. Innstillingen ble vedtatt, samt en endring på side 1 som angår rutine for å oppnevne medlemmer til rådet. "Bystyret selv oppnevner ungdomsråd. Denne oppnevningen skal skje i samråd med organisasjoner som representerer ungdom så som Elevorganisasjonen, fritidsklubber for ungdommer o.l. Disse har rett til å fremme forslag til medlemmer i rådet. Det skal tilstrebes en god bydelsvis spredning på medlemmene."

 

Helse og omsorg

 

Barnehage og skole

 

Bymiljø

 

Kultur og idrett

  • Søker Bergen som Europeisk kulturhovedstad i 2036. Bystyret vedtok et nytt punkt to i innstillingen: "For å sikre et kontinuerlig arbeid med Bergen som europeisk kulturby, ber bystyret byrådet om å komme tilbake med sak om videre fremdrift og finansiering innen utgangen av 2021." Bystyret vedtok også følgende tillegg: "Søknaden skal særlig utarbeides i tett samarbeid med aktive skapende og utøvende kunstnere og kulturarbeidere samt kulturinstitusjonene i Bergen".

 

 

 

Se også saksregister

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling er trukket frem her. Under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider, finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.

Erlend Horn bybudsjett 2020
VEDTOK BYBUDSJETT 2020: Finansbyråd Erlend Horn innledet budsjettdebatten.
Ashkan Rouzrokh
Koret Multa Paucis i bystyresalen
JULESTEMNING: Koret Multa Paucis underholdt med vakre julesanger. Koret blir dirigert av Mikael Hedne.
Nina Johnsen

 

Videre på internett

 

 

Vedlegg