Gå tilbake til:
Du er her:

Får midlertidig ja til forsamlingshus på Haukås

Bystyret har gitt midlertidig unntak fra forbud mot bruksendring fra bolig til forsamlingshus på Haukås.

Bystyret har behandlet søknad om samtykke til unntak fra midlertidig forbud mot tiltak (bygge- og deleforbud) for bruksendring av bolig til forsamlingslokale for foreningen Bergen Singh Sabha Gurdwara. 

Eiendommen ligger i Haukås næringspark som er omfattet av midlertidig forbud mot tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 13-1 innenfor planområdet for reguleringsplan for Haukås Næringspark (plan-id 1674000) jf. vedtak i Bergen bystyre sak 215/19 i møtet den 20.06.2019.

Bymiljøetaten frarådet at det gis samtykke til fritak fra det midlertidige forbudet mot tiltak med bakgrunn i den kritiske situasjonen for elvemuslingene og de trafikale forholdene på Haukås. 

Byrådet støttet fagetatens innstiling.

 

Bystyret vedtok ikke byrådets innstilling, men følgende:

  1. Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 13-1 gis det midlertidig samtykke til unntak fra forbud mot tiltak for bruksendring av bolig til forsamlingshus på eiendommen gnr. 200, bnr. 14, med forutsetning om at det kun kan søkes om midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan for bruksendring.
  2. Ved søknad om midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan for bruksendring skal det fremlegges skriftlig rettighet til parkering på eiendommen til Montér Åsane.
  3. Tillatelse kan kun gis midlertidig, frem til ny plan for området er vedtatt.

Bystyret vedtok også følgende merknad: 

Bystyret ber byrådet aktivt følge opp trossamfunnet Bergen Singh Sabha Gurdwara, for å rådgi hvordan en slik bruksendring kan bli varig, eller ved at kommunen kan være behjelpelig med å finne egnede lokaler.

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret 24. februar