Gå tilbake til:
Du er her:

Gir uttale til Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2022-2025 er sendt på høring. Bystyret legger vekt på trafikksikkerhet knyttet til små elektriske kjøretøy samt miljøvennlige transportformer.

I vedtaket understreker bystyret at utfordringene med trafikksikkerhet som følge av håndteringen av små elektriske kjøretøy, med fordel bør utdypes i tiltaksplanen. 

Bystyret legger også vekt på at reduksjon av personbiltrafikk til fordel for miljøvennlige transportformer, vil ha en merkbar effekt på trafikksikkerheten. 

Les mer om temaet i tidligere omtale fra byrådet: Antall hardt skadde å drepte i trafikken er halvert på 15 år

Bystyret vedtok utvalgets innstilling, samt følgende tilleggsforslag: 

"Bergen kommune viser til de store byenes tydelige ønske om å redusere personbiltrafikken til fordel for klimavennlige transportformer som gange, sykkel og kollektivtransport. Mindre plass til privatbiler og tungtransport og mer plass til mennesker og myke trafikanter vil ha en merkbar positiv effekt for trafikksikkerheten i byene."

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret 26. januar