Syklist
SYKLING I SOL OG REGN: Sykkelstrategiens visjon er at det skal være attraktivt og sikkert å sykle i Bergen. Høringsutkast av gå- og sykkelstrategiene ble behandlet av byrådet våren 2019, og lagt ut på høring høsten 2019. Nå er de vedtatt.
Bilde: Ashkan Rouzrokh

Har vedtatt ny sykkelstrategi for Bergen

Bystyret har vedtatt sykkelstrategi som gjelder frem til 2030. Sykkelstrategien skal være et styringsverktøy for planlegging og bygging av infrastruktur for sykkel i Bergen.

Hovedmålet md  sykkelstrategien er at flere bergensere skal sykle mer. Ambisjonen er at andelen sykkelreiser skal øke til ti prosent. Det betyr omtrent en tredobling av dagens sykkelandel.

Evalueringen av den forrige  sykkelstrategien viste blant annet at en ikke hadde lykkes godt nok med å bygge et sammenhengende sykkelnett. I den nye strategien går en vekk fra skillet mellom hovedruter og bydelsruter. Strategien legger opp til at det heller bygges innenfra og ut, både i sentrum og i bydelssentrene. Her bor og jobber det mest folk, og derfor blir det mange reiser og raskt stor nytte av tiltak. 

"Sykkelstrategi for Bergen 2020-2030" er laget i samarbeid med fylket og Statens vegvesen, som er de andre veieierne innenfor Miljøløftet.