Gå tilbake til:
Du er her:

Klart for utbedring av demningen i Munkebotn

Bystyret har gitt dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel KPA 2018, slik at utbedring av demningen i Munkebotsvatnet kan gjennomføres.

Samtidig med at dammene rehabiliteres skal det gjøres, noen terrengmessige tiltak for å legge til rette for bademuligheter og publikumsareal. Dispensasjonen omfatter plankrav, arealformålene Landbruk, natur og friluftsliv (LNF) på land og friluftsområdet i sjø, samt byggegrense mot vassdrag. Les mer om rehabiliteringen i omtale fra byrådet.

Bystyret er opptatt av at gjennomføringen av tiltaket tilpasses landskapet på best mulig måte. Stien nedenfor demningen skal ivaretas under utbedringen. Det skal være tiltak for å minimere forurensning til vassdraget, og det skal gjennomføres en risiko- og miljøanalyse for anlegget.

Bystyret ber om rapportering om arbeidet med opprustning i forbindelse med tertialrapporteringen til utvalg for miljø og byutvikling

Bystyret vedtok innstillingens punkt 1 og merknad nummer 2. 

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret 20. oktober