Gå tilbake til:
Du er her:

Plan for Store Lungegårdsvann på plass

Bystyret har fattet endelig vedtak om plan for Store Lungegårdsvann.

Utvidelse av bystrand, fullføring av strandpromenade og sikring av naturmangfoldet skal bidra til å videreutvikle Bergen som Norges grønneste storby. Les mer i tidligere omtale fra byrådet

Verneverdig sjøhus

Bystyret vedtok innstillingen, samt følgende tilleggsforslag: 

"Bystyret ber byrådet legge frem en sak om mulig plassering av det verneverdige sjøhuset som tidligere stod i Kalfarveien 99. I saken skal plassering og mulighetsstudiet bestilt av Fløen Vel vurderes. Fløen Vel skal involveres i arbeidet." 

Allment tilgjengelig

I tillegg vedtok bystyret tre nye merknader: 

"Bystyret understreker behovet for universell utforming ved opparbeidelse av en eventuell bystrand langs Store Lungegårdsvannet. Ved valg og detaljering av konsept må dette innarbeides i større grad enn i dag. "

"Bystyret forutsetter at bystranden skal være allmenn tilgjengelig for alle, og at det ikke på noe tidspunkt skal legges opp til betaling for å bruke stranden." 

"Plastforsøpling fra sprengstein har vært et stort problem. Ved utfylling av steinmasse i sjø skylles sprenglunterester i plast ut i vannet. Både næringsliv, myndigheter og frivillige organisasjoner har gått sammen for å renske Store Lungegårdsvann for plast. Bystyret ber byrådet følge opp at plan mot marin forsøpling overholdes og at plastforsøpling raskt blir tatt hånd om."

Les dokumentene i saken

Saken ble behandlet i bystyrets møte 24. juni 2020