Gå tilbake til:
Du er her:
Uteservering på Bryggen
UTESERVERING: Bystyret har vedtatt en interpellasjon om retningslinjer for uteservering. De har også en forventing om at både Vestland fylkeskommune og Statens vegvesen praktiserer reglene på samme måte som Bergen kommune, i tråd med byrådets og bystyrets vedtak.
Bilde: Lujza H. Olsen

Sier ja til mer uteservering

Bystyret har behandlet en interpellasjon om utvidet leieareal for uteserveringer som koronatiltak i 2021 og vil ikke legge vekt på dagens krav om tre meters gangpassasje.

Bakgrunnen er retningslinjer for uteservering på offentlig grunn i Bergen sentrum ble vedtatt av byrådet 17.03.2016. Det står det at "Serveringsareal på fortau skal ikke være bredere enn at det skal være minimum tre meter fri og sammenhengende gangpassasje". Interpellanten peker på at fylkeskommunen, som har ansvar for en rekke veier i Bergen, har strammet inn praksisen for retningslinjene til Bergen kommune. For en rekke aktører i Bergen betyr det svært begrenset areal som kan brukes til uteservering. Byer som Stavanger og Oslo har lignende retningslinjer, men der er krav til fri gangpassasje er satt til to meter.

Samtidig vedtok byrådet vedtok 25. mars i år at det kan tillates utleie av utvidet areal til uteservering for sommersesongen, så fremt det anses som forsvarlig på en slik måte at det hindrer fremkommelighet eller tilgjengelighet.

Interpellanten ber om at kravet om kommunens retningslinjer om tre meter kunne fravikes med bakgrunn i byrådets vedtak fra 25.mars, også i tilfeller hvor serveringen vil skje langs fylkes- og riksveier i Bergen sentrum. 

Bystyret vedtok følgende:

  1. Bystyret viser til byrådssak vedtatt 25.mars, vedrørende utvidet leieareal for uteserveringer som koronatiltak i 2021. Bystyret er enig i byrådets vedtak angående uteservering på offentlig grunn i 2021, og vil understreke at dette for inneværende sesong innebærer at dagens krav om tre meters gangpassasje, etter en konkret vurdering, ikke tillegges avgjørende vekt. Bystyret vil samtidig påpeke en klar forventing om at både Vestland fylkeskommune og Statens vegvesen praktiserer reglene på samme måte som Bergen kommune, i tråd med byrådets og bystyrets vedtak.
  2. Bystyret ber de involverte offentlige myndigheter tilstrebe rask behandling av søknader om utvidet areal, og det forutsettes at praktiseringen av reglene evalueres etter inneværende sesong.

Les interpellasjonen

Les sakene fra bystyret 28. april