Gå tilbake til:
Du er her:
Gangsti på Laksevåg
FØR OG ETTER: Bildet viser en gangsti på Laksevåg som nylig er oppgradert. Denne stien er altså ikke med i handlingsplanen, men en ser noen av tiltakene som er mest typiske i planen: Nytt dekke og rekkverk.
Bilde: Bymiljøetaten

Slik skal det blir bedre å være fotgjenger i Bergen

Bystyret har vedtatt Handlingsplan for gange. Rundt hundre millioner kroner skal brukes de neste fire årene.

Bystyret har flere ganger sagt at fotgjengere skal prioriteres fremfor andre transportgrupper. Det følger blant annet av gåstrategien og kommuneplanens samfunnsdel. “Handlingsplan for gange 2022-2025” viser hvordan dette skal gjøres i praksis. 

– Handlingsplanen er et enormt løft for å gjøre det tryggere og enklere å gå i Bergen, sier Thor Haakon Bakke, byråd for klima, miljø og byutvikling.

Ambisjonen er at gangeandelen skal økes fra rundt 25 prosent til 30 prosent fram mot 2030.

Bedre helse og penere by

– Det er bare fordeler med å legge til rette for mer gange: Bedre helse, bedre byluft,  mindre biltrafikk, færre ulykker, lavere klimagassutslipp, og vi får en enda triveligere og vakrere by, sier Bakke.  

Handlingsplanen er delt inn i seks innsatsområder, som blant annet handler om drift og vedlikehold, kunnskapsutvikling, kommunikasjon og å bygge en god gåkultur. 

Mest konkret er oversikten med 74 infrastrukturtiltak, som skal gjøres de neste fire årene. For en del av tiltakene er gjennomføringen avhengig av at avtaler med grunneiere kommer på plass, siden mange stier og snarveier ligger på privat grunn.

Åpne handlingsplanen for å se listen over investeringstiltak.

Snarveier skal bli tryggere

Etablering av nye gangforbindelser er med på listen, men de fleste tiltakene gjelder oppgradering av gangforbindelser som finnes fra før.

– Denne byen er allerede full av gangveier og snarveier, og så gjelder det å få enda flere til å bruke dem. Derfor handler denne planen mye om å forbedre og ta vare på det vi allerede har, med for eksempel nye trapper og bedre belysning, sier Bakke.

Oppgraderingene inkluderer også slikt som nytt dekke og varmekabler på utvalgte steder. I planen er det lagt særlig vekt på å bedre sikkerheten i områder er barn ferdes.

Hvorfor akkurat disse tiltakene, på disse stedene? Svaret er at her har kommunen allerede gjort et arbeid med å finne ut hva som trengs.Tiltak i resten av byen vil planlegges fortløpende.

I handlingsplanen legges det opp til å bruke mellom 100 og 120 millioner kroner på infrastrukturtiltakene. Rundt en tredel er rene kommunale penger, mens resten kommer fra Miljøløftet.

Handlingsplanen omfatter ikke etablering av gangfelt, fortau, fartsdempende tiltak, ombygging av kryss og lignende. Denne typen tiltak blir fulgt opp gjennom Handlingsplan for trafikksikkerhet, som er under arbeid.

Om bystyrets vedtak

Bystyret har enstemmig vedtatt handlingsplanen, samt disse merknadene: 

  • Bystyret ber byrådet følge opp innspillene fra kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse.
  • Viktig at personer med funksjonsnedsettelser, særlig bevegelseshemmede, kan komme seg godt rundt. Ved lyd- og lyssignal ved fotgjengeroverganger bør det være både sterk nok lyd og tid nok til at også personer som går langsomt, kan komme over.

Les dokumentene i saken.

Les alle sakene fra bystyret 23. februar.