Gå tilbake til:
Du er her:

Vil intensivere innsats mot luftforurensning

Bystyret har fått årsrapport for luftkvalitet for 2021 og ber om tiltak for enda bedre byluft i årene fremover.

Bergen hadde god luftkvalitet i 2021 sammenlignet med grenseverdiene. Forskriftens krav til lokal luftkvalitet og nasjonale mål for luftkvalitet ble overholdt ved alle målestasjonene.

Årsmiddel for både nitrogendioksid (NO2) og svevestøv (PM2,5 og PM10) var langt under grenseverdiene i forurensningsforskriften ved samtlige målestasjoner. Men samtidig ble det på Danmarks plass registrert en overskridelse av den øvre vurderingsterskelen for antall dager med døgnmiddel PM 10 på mer enn 35 µg/m3. Terskelen ligger på 31 døgn, og det ble dokumentert 31 slike døgn i 2021. Les mer om resultatene i rapporten i tidligere omtale fra byrådet

Ny årsverdi fra 2022

Bystyret viser til nytt nasjonalt mål for årsmiddelverdi fra 2022 og ber byrådet intensivere arbeidet mot luftforurensning ved tunnelmunninger. Bystyret ber også byrådet vurdere å utvide vrakpantordningen. 

Om bystyrets vedtak

Bystyret vedtok utvalgets innstilling, samt to tilleggforslag og tre nye merknader.

De to nye tilleggsforslagene er:

  • Luftkvalitetskriterium for årsmiddel av NO2 ble nylig revidert og senket fra 40 μg/m3 til 30 μg/m3. I 2022 blir denne nye årsmiddelverdien nytt nasjonalt mål. Dette kan føre til overskridelser blant annet på Danmarks plass og ved tunnelmunning ved Øyjorden. Bystyret har vedtatt i april 2022 under innspill til Regional transportplan 2022-2033 at: ‘Bergen kommune vil framover gå i dialog med fylkeskommunen om behovet for støydemping og tiltak mot luftforurensning ved tunnelmunninger nært boligområder.’  

    I tiltaksutredning fra 2017 kom det frem at konsentrasjonene ved tunnelmunninger var usikre og det var derfor anbefalt at nivåene i områdene rundt munningene utredes nærmere, spesielt i områder der det er eksisterende eller planlegges ny bebyggelse. Bystyret ber derfor byrådet intensivere arbeidet mot luftforurensning ved tunnelmunninger nært boligområder og vil orienteres om dialogen med fylkeskommunen.
  • Bystyret merker seg at det er en klar sammenheng mellom områder med høy luftforurensing og lave levekårsindikatorer. Bystyret ber om at luftforurensing og de helsemessige konsekvensene blir tatt med i neste folkehelseundersøkelse.

I tillegg vedtok bystyret tre nye merknader:

  • Bystyret ber at byrådet vurderer å opprettholde og utvide vrakpanten for å ytterligere stimulere utskiftning av eldre vedovner.
  • Luftforurensning er ifølge FN den største miljørisikoen for menneskers helse. Selv om luftforurensning ofte forbindes med ekstraordinære forurensningstopper og hendelser, utgjør langsiktig eksponering for lavere doser en enda alvorligere trussel mot menneskers helse og naturen. Samtidig kan bare få dager med kortvarige økninger i luftforurensning gi økt dødelighet. Bystyret ber byrådet om å fortsette arbeidet med å få utslippene ned slik at bergensernes ikke utsettes for helseskadelig luft, selv i små doser. 
  • Bystyret merker seg at årsrapporten 2021 for første gang ikke nevner sykkelandelen og ber om at framtidige rapporter rapporterer på dette.

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret 24. mai