Gå tilbake til:
Du er her:

Vil vurdere minstekrav til liggetid for cruiseskip

Bystyret har behandlet er representantforslag om krav til cruiseskip.

Representanten ber om at byrådet i samråd med relevante myndigheter vurderer å stille krav om at cruiseskip forplikter seg til å ligge til kai i minst tre døgn, og legger frem vurdering av dette for bystyret.

Bystyret vedtok ikke utvalget innstilling, men følgende:

"Det går fram av svaret frå byrådet at tiltaka for å redusere talet cruiseskip skal evaluerast i løpet av det kommande året. Målet er å bidra til ein bærekraftig turisme i tråd med klima- og miljømåla. 

Bystyret ber om at byrådet i samband med evaluringa får vurdert om eit minstekrav til liggjetid for cruiseskip er eit eigna verkemiddel for å gjere cruiseturismen meir berekraftig både for byen og miljøet, og i så fall kva liggjetid som gjev mest skånsam turisme og største ringverknader for lokalt næringsliv. Bystyret ber om at det i arbeidet med evalueringa vert henta inn innspel frå reiselivsaktørane og handelsnæringa i byen.   Bystyret avventar evalueringa før ein tek stilling til krav om liggjetid for cruiseskip."

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret 16. desember