Person som holder rose
Bystyret har vedtatt en rekke tiltak for å jobbe etter en nullvisjon for overdosedødsfall. Bildet er fra markering av Verdens overdosedag i 2021.
Bilde: Vibeke Blich

Bergen skal ha nullvisjon for overdosedødsfall

Bergen bystyre har vedtatt en nullvisjon for overdosedødsfall, og ber byrådet ta initiativ til kunnskapsbaserte strakstiltak som kan redusere antall overdosedødsfall både nasjonalt og lokalt.

Vedtaket ble fattet som svar på et representantforslag om nullvisjon for overdosedødsfall. Bystyret vedtok utvalgets innstilling, samt følgende tillegg: 

  • Bystyret ber byrådet om å jobbe for en bedre kartlegging av hvem som dør av overdoser. Det kan blant annet innebære å undersøke om de var under oppfølging fra NAV, hadde tilbud fra tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB), botiltak, eller andre tjenester, for slik å kunne sette inn ressursene der det er størst risiko for overdose. 
  • Bystyret ber byrådet om å arbeide for at kommunikasjon mellom tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB), kriminalomsorgen og kommunen blir bedre, samt for å sikre sømløse forløp. Rusorganisasjoner i Bergen varsler om at det skrives ut sårbare personer uten videre oppfølging. 
  • Urene rusmidler kan potensielt gi utilsiktede effekter, overdoser og helseskader. Bystyret ber byrådet gå i dialog med nasjonale myndigheter  for å utrede muligheten for å kunne tilby rusmiddeltesting på MO-sentrene, ved det brukerstyrte huset i Sverresgate, og der unge mennesker møtes som ved større arrangementer og konserter.
  • Bystyret ber byrådet jobbe for å tilgjengeliggjøre informasjon om opplæring i bruk av og tilgjengelighet av Nalokson for aktuelle samfunnsaktører som kan nyttiggjøre seg dette.
  • Bystyret ber byrådet om å vurdere å utrede et eget spesialisert tilbud til rusbrukere med omsorgsbehov etter langvarig bruk for å sikre at kompetansen er samlet, og der adekvat substitusjonsbehandling med supplerende medisinering  kan skje på en trygg og forsvarlig måte.
  • Mangel på tilrettelagte boliger til personer med rusmiddelproblemer er fortsatt en utfordring. Bystyret ber byrådet sørge for omsorgsboliger som er tilrettelagt for par o for dem som har dyr, som kan gjøre behandling mer tilgjengelig. 
  • Endringer i statlige ordninger har ført til at antallet døgnplasser i Bergen er redusert uten plan for oppbygging og erstatning av disse. Bystyret ber byrådet gå i dialog med Helse Bergen for å sikre dekning av behovet av døgnplasser, som er tilpasset kjønn og alder. 
  • Bystyret ber byrådet gå i dialog med Helse Bergen sin Avdeling for rusmedisin (AFR) for å endre praksisen om utskrivelse ved manglende oppmøte for poliklinisk behandling. 
  • Bystyret anerkjenner at det viktigste i ruspolitikken er å se mennesker med ruslidelser som medborgere og medmennesker. Vi må tåle at noen vil innta rusmidler uten at de blir stigmatisert og må leve i utenforskap. 
  • Bystyret ber byrådet om å jobbe videre for den enkeltes myndiggjøring og muligheter for medvirkning og involvering, slik at det gjennomsyrer hele arbeidet mot overdoser. 

Les dokumentene i saken.

Les sakene fra bystyret 21. september