Gå tilbake til:
Du er her:

Har behandlet årsmelding fra Byombudet

Bystyret har tatt årsmeldingen til orientering og har vedtatt en rekke merknader.

Byombudet er opprettet som en permanent ordning av Bergen bystyre og skal påse at det i den kommunale forvaltning ikke blir gjort feil eller urett mot den enkelte innbygger. Bystyret har tatt årsmeldingen for 2019 til orientering. 

Bystyret vedtok også følgende merkander: 

  • Bystyret ber om at byrådet snarest legger fram en rapport om hvilke rutiner Bergen kommune har for å fange opp skolevegring, barn som står i fare for å falle ut av ordinær skolegang, og hvordan skolene jobber for å få barn med langtidsfravær tilbake til skolen. Bystyret ber om å få oversikt over skolevegringssaker som er registrert i Bergen Kommune de siste 2 år og hvilke resultater kommunens tiltak har gitt i sakene.    
  • Bystyret deler Byombudets bekymring som gjelder saksbehandlingstid og tilgjengelighet ved publikumsmottak i alle avdelinger i kommunen, og trekker frem særlig helse- og sosialtjenesten og NAV. Bystyret ber derfor Byrådet sørge for å styrke innsatsen til å bedre disse punktene. 
  • Bystyret tar utfordringene ved digitalt utenforskap på alvor, og viser til merknad vedtatt i sak 152/20 Folkehelseoversikt for Bergen kommune 2019, hvor Bystyret ber byrådet sikre at kommunens informasjons- og veiledningstjenester er tilgjengelige også for borgere med begrenset språklig og digital kompetanse. Digitaliseringen av offentlige tjenester skaper nye utfordringer for enkelte, og kommunen må sikre at flest mulig gis bistand til å nyttiggjøre seg digitale tjenester og samtidig sikre at det finnes mulighet for at personer som ikke er i stand til å benytte digitale tjenester blir ivaretatt også i krisesituasjoner som der de fleste offentlige kontorer stenger ned sine publikumsmottak av smittevernhensyn. Systemer for åpne informasjons- og veiledningsansvar må ivaretas gjennom kommunens beredskapsplanlegging.
  • Byombudet peker på at Bergen kommune mangler trygge boliger til personer med psykiske lidelser uten rusproblem, og at pårørende som har tatt kontakt med tilsynsordningen har vært fortvilet over at personer med psykiske lidelser er blitt tildelt bolig der det bor personer med rusproblematikk. Videre skriver Byombudet at brukerorganisasjoner har erfart at dette bidrar til forverring av tilstanden og fører til at mange ender opp som "svingdørspasienter" på DPS og sykehus. Bystyret ser med bekymring på de forhold som Byombudet beskriver, og ber byrådet snarest rapportere på hvor mange personer med psykiske lidelser uten rusproblem som er tildelt bolig der det bor personer med rusproblematikk. Byrådet bes også om å rapportere på hvor mange som står på venteliste for en trygg, tilrettelagt bolig innen psykisk helse.

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret 22. september