Gå tilbake til:
Du er her:

Slik skal Bergen forebygge radikalisering, voldelig ekstremisme og hatkriminalitet

Bystyret har vedtatt ny handlingsplan for å forebygge radikalisering, voldelig ekstremisme og hatkriminalitet i Bergen. Planen beskriver 25 konkrete tiltak for årene 2021-2025.

Tiltakene er rettet mot individer som står i fare for, eller har vært i en radikaliseringsprosess. Det er også tiltak knyttet til oppfølging av ofre for hatkriminalitet, samt tiltak for kompetanseheving i offentlige tjenester. Et viktig grep er også å styrke individuell hjelp og veiledning gjennom TOT radikalisering (tverrfaglig operativt team). Les mer i tidligere omtale fra byrådet

Planen

For alle tiltak, se opplisting og beskrivelse fra side 3 i planen

Om bystyrets vedtak

Bystyret vedtok utvalgets innstilling, samt følgende tilleggsforslag: 

  • Bystyret vil hindre etnisk profilering i politiet. Bystyret ber byrådet ta kontakt med statlige myndigheter for å få bli en del av den nye pilotordningen for registrering av personkontroller som ble vedtatt i statsbudsjettet for 2022.
  • Bystyret ber om at byrådet skal jobbe aktivt for å rekruttere og ansette mennesker med mangfoldskompetanse til Skyfritt, ved utlysninger av ledige stillinger.
  • Bystyret ber om at det lages en kommunal veileder for å bekjempe diskriminering i rekrutteringsprosesser. Veilederen skal spesielt se på diskriminering som gjør at kandidater velges bort før intervjuprosessene.
  • Bystyret ber om at verneombud og tillitsvalgte gis økt kompetanse for bedre å avdekke og forebygge forekomster av diskriminering og rasisme på arbeidsplassen. Det skal også gis økt kompetanse for å håndtere, følge opp, og veilede dem som opplever diskriminering og rasisme.
  • Bystyret ber om at handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme skal bli distribuert til alle barnehager, skoler og kommunale avdelinger.
  • Bystyret ber byrådet i sin dialog med politiet i Bergen om å følge opp hatytringer og rasistiske kommentarer på internett, på selvstendig grunnlag. Bystyret ber også byrådet om å oppfordre politiet til å aktivt jobbe for å aktivt styrke tilliten i møte med minoritetsungdom.
  • Det bør være mer fokus på bruk av språk og termer som kan ha en negativ innvirkning på debatten, samt skape feil forståelse av befolkningsgrupper.

I tillegg vedtok bystyret en ny merknad: 

  • For å hindre stigmatisering og radikalisering er det viktig å arbeide for kunnskap om og dialog med de ulike trosminoritetene i Bergen. Dette er en sentral del av arbeidet for en livssynsåpen by med plass til alle.

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret 26. januar