Vil gjøre mer for å hjelpe kvinner i aktiv rus med midlertidig botilbud

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om midlertidig botilbud for kvinner i rus.

Etter at hospitset i Møllendalsveien ble lagt ned, har det blitt færre botilbud for kvinner i rus. Interpellanten spør hvordan byråden vil sikre at det så raskt som mulig kommer på plass et midlertidig botilbud for kvinner i rus?

Bystyret vedtok følgende:

  • Bystyret ber byrådet så snart som mulig etablere flere plasser i midlertidig botilbud for kvinner, med målsetting om 8 til 10 nye plasser. 
  • Bystyret ber byrådet holde bystyret orientert om arbeidet.   
  • Som et strakstiltak for å bøte på den akutte situasjonen, ber bystyret byrådet om å tilrettelegge for 5 nye plasser, i Nyhavnsveien 10, og gjøre disse midlertidig tilgjengelig for kvinner. Ordningen vurderes fortløpende og avvikles når tilstrekkelig, nye tilbud for kvinner er på plass.  
  • I tråd med dagens bemanning økes denne i forbindelse med strakstiltaket ved Nyhavnsveien 10.

Les interpellasjonen

Se alle sakene fra bystyremøtet 29. mars