Gå tilbake til:
Du er her:

Vil øke innsats for å få færre brukte sprøyter i gatene

Bystyret har behandlet byrådets redegjørelse om tiltak for å redusere forekomsten av brukte sprøyter i gatene. Bystyret ber om at brukerne involveres i det videre arbeidet.

I saken anbefales gode returordninger av brukte kanyler og at kommunen også tar ansvar for å rydde i utsatte nærområder sammen med sine samarbeidspartnere. 

Returordning

Det planlegges blant annet utvidet ryddeinnsats gjennom ALF. Videre at frivillige og ideelle organisasjoner som deler ut kanyler, også sørger for en returordning og har rutiner for hvordan de trygt destruerer returen. For å stimulere til at flere deler ut pucker (sprøytebokser i lommeformat), vil Bergen kommune også tilby en henteordning der frivillige og ideelle som allerede deler ut kanyler, kan hente pucker kostnadsfritt hos kommunen.

Bystyret ber dessuten om at Bergen skal delta i et pilotprosjekt der man skal analysere innsamlet brukerutstyr, for å øke kunnskap om hvilket stoff som brukes. Videre at det settes krav til at pucker også tar lange kanyler.

Vil involvere brukerne

Bystyret vedtok utvalgets innstilling, samt følgende tilleggsforslag: 

“Brukerne skal involveres i det videre arbeidet med valg av løsninger for å redusere brukte sprøyter i gatene.”

I tillegg vedtok bystyret to nye merknader: 

“Bystyret ber byrådet gå i dialog med Folkehelseinstituttet og relevante fagmiljø for om mulig utvide det omtalte pilotprosjektet (se bakgrunn) til å også omfatte Bergen. Målet skal være å kunne analysere innholdet i innsamlet brukerutstyr for å overvåke og bedre kunnskapen om hvilke stoffer og stoffblandinger som injiseres, og slik overvåke trender der nye og farligere narkotiske stoffer dukker opp på markedet.”

“Bystyret ønsker å fortsette ordningen med utdeling av pucker til MO-sentrene i Bergen. Prolar Nett har sørget for å utvikle en ny puck som tar lange kanyler sammenlignet med det som finnes i dag. Ved fremtidige innkjøp av pucker bør byrådet vurdere å stille krav om kanylelengden på puckene og gjøre en helhetlig vurdering av tilbudet knyttet til utdeling av brukerutstyr for å tilpasse seg situasjonen.”

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret onsdag 23. februar