Vil prøve alternativ oppfølging ved illegal rusmiddelbruk

Bystyret har behandlet et representantforslag om lokal rusreform og ber byrådet gjennomføre et pilotprosjekt i samarbeid med politiet.

Prosjektet går ut på at det ikke tas ut siktelse ved avdekket illegalt rusmiddelbruk. I stedet skal det tilbys rådgiving og kartlegging med sikte på oppfølging eller behandling. Hensikten er å motvirke stigmatisering og sikre bedre tilgang til helsetilbud for personer som bruker ulovlige rusmidler.

I vedtaket legger bystyret vekt på at dersom kommunen og politiet ikke kommer fram til en enighet, må byrådet søke nasjonale myndigheter om å få innføre en lokal rusreform i Bergen.  

Bystyret vedtok utvalgets innstilling samt to nye merknader:

  • Bystyret ber byrådet å søke tillatelse fra statlige myndigheter til oppstart av et tilbud hvor brukere anonymt kan teste sine rusmidler. Et slik tilbud vil virke skadeforebyggende og kunne bidra sterkt til at brukerne i større grad kan være trygge på at stoffene de inntar ikke er forurensede.
  • Bystyret viser til tilleggsnotat fra byrådet vedrørende konsekvenser av en lokal rusreform. Byrådet varsler i notatet at de vil bestille en såkalt HKH-rapport (Hurtig Kartlegging og Handling) av Utekontakten for å forstå mer om hvilke konsekvenser en lokal rusreform får for rekruttering av antall unge førstegangsbrukere til bruk av ulovlige rusmidler. Bystyret ber om at rapporten fremlegges for Utvalg for helse og sosial (UHSO) og bystyret til orientering straks rapporten foreligger. 

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret 23. november