Nyhavnsveien 10
BOTILBUD: I Nyhavnsveien 10 (bak) planlegges et midlertidig botilbud frem til et permanent boligtilbud er klart.
Bilde: Nina Blågestad

Vil sikre boenheter med god kvalitet for midlertidig botilbud i Nyhavnsveien 10

Bystyret har tatt til orientering saksutredningen og risikoanalysen knyttet til etablering av et midlertidig botilbud i Nyhavnsveien 10 samt tilleggsforslag og merknad.

Bostedsløse som selv ikke klarer å framskaffe et botilbud har et rettskrav på midlertidig bolig i en akuttsituasjon etter sosialtjenesteloven § 27. 

Bakgrunn for saken er at byrådet ønsker å avvikle bruken av de to gjenværende midlertidige botilbudene med kvalitetsavtale, i Møllendalsveien og Nye Sandviksvei. I 2020 ble arbeidet med dette intensivert, og det ble startet planlegging av en midlertidig løsning i Nyhavnsveien 10, som planlegges å være i drift til dette formålet i inntil fem år. 

Om bystyrets vedtak

Bergen bystyre behandlet saken i møtet 27.10.2021 sak 296/21 og fattet følgende vedtak:

1. Bystyret tar til orientering saksutredningen og risikoanalysen knyttet til etablering av et midlertidig botilbud i Nyhavnsveien 10, samt fremlagte referater m.m. fra dialogmøter med nærmiljøet.

2. Bystyret ber byrådet sikre at boenhetene har god kvalitet, og at det legges vekt på at de som skal bo der må føle seg ivaretatt og at det er lagt til rette for at de skal ha det godt. Brukerperspektiv og -erfaring skal være framtredende både i etableringen og iverksetting av hele driftskonseptet. Det skal vurderes etablering av en fellesstue med sosialt tilbud for beboerne. Botilbudet skal ha tilstrekkelig helse- og sosialfaglig bemanning og oppfølging døgnet rundt, inkludert i helgene, og søke å inkludere ansatte med erfaringskompetanse/brukererfaring.

3. I utgangspunktet bør ikke antall beboere overstige 15. Dette skal vurderes fortløpende, og bemanningen skal skaleres opp ved behov.

4. Bystyret ber Byrådet om at Nyhavnsveien 10 skal være bemannet 24 timer i døgnet og 7 dager i uken. Bemanningen skal bestå av personer med helsefaglig og sosialfaglig kompetanse slik Fagforbundet anbefaler det.

Merknad

Bystyret ber byrådet om å legge til rette for et aktivitetsbasert tilbud til beboerne, som kan gis i samarbeid med ALF, Bergenhus Aktiv, og andre som kan bistå med gode, meningsfulle aktiviteter.

Les dokumentene i saken

Les sakene fra byrådet 27. oktober