Gå tilbake til:
Du er her:

Har bestemt regler for ekstraordinært tilskudd til kunst og kultur

Bystyret har vedtatt retningslinjer og kriterier for en ekstraordinær tilskuddsordning for kompensasjonsmidler til det profesjonelle kunst- og kulturfeltet.

Bystyret åpner også for at det frivillige kulturlivet kan søke på ordningen, men kun for arrangementer som har et tydelig profesjonelt preg.

10 millioner

Ordningen er på totalt 10 millioner kroner og er for dem som etter anbefaling fra byrådet om å begrense all aktivitet, avlyste arrangementer i perioden 7.-30. november.  Søknadsfrist er 18. desember.

Tilskuddsordningen finansieres ved bruk av usikkerhetsavsetningen til koronarelaterte utgifter som bystyret vedtok i forbindelse med behandling av Tertialrapport 1-2020.

Om bystyrets vedtak

Bystyret vedtok ikke utvalgets innstilling, men fattet følgende vedtak: 

"Bystyret vedtar retningslinjer og kriterier for en ekstraordinær tilskuddsordning for kompensasjonsmidler til det profesjonelle kunst- og kulturfeltet slik de framgår av saksframstillingen, men med følgende endringer:

  1. Punktet "Tilbakebetaling" under retningslinjene endres til: "Dersom aktøren på et senere tidspunkt får utbetalt kompensasjon for det samme formålet og den samme perioden fra andre kompensasjonsordninger (eksempelvis de nasjonale kompensasjonsordningene forvaltet av Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet) vil tilskuddet kreves tilbakebetalt."
  2. I retningslinjene under "Krav til søknaden" endres setningen "bekreftelse på at arrangementet ble avlyst, stengt eller utsatt som følge av pålegg fra statlige myndigheter" til "bekreftelse på at arrangementet ble avlyst, stengt eller utsatt som følge av anbefaling, råd, eller pålegg fra offentlige myndigheter".
  3. Innvilgede tilskudd – inntil 10 millioner kroner – finansieres ved bruk av usikkerhetsavsetningen til korona-relaterte utgifter som bystyret vedtok i fm. behandlingen av Tertialrapport 1 - 2020.
  4. Byrådet får fullmakt til å tildele tilskudd i tråd med retningslinjene og kriteriene slik de framgår av saken, inntil 10  millioner kroner totalt.
  5. Bystyret ber byrådet åpne for at det frivillige kulturlivet kan søke på tilskuddsordningen. Dette gjelder utelukkende for arrangementer der amatører inngår, men som har et tydelig profesjonelt preg."

I tillegg vedtok bystyret to nye merknader: 

"Bystyret ber byrådet tilstrebe at det ved fremtidig innføring av lokale smittevernsforskrifter ikke legges til grunn skjerpende tiltak som følge av lokale smittevernfaglige vurderinger, uten at det også inkluderes vurdering av behov for lokale støtteordninger, dersom nasjonale ordninger ikke fanger opp kostnader eller inntekter tapt hos berørte kulturaktører som følger av lokal forskrift."

"Bystyret forutsetter at relevante kulturaktører som blir berørt av tiltak i lokale smittevernforskrifter blir involvert i forkant av utarbeidelse av byrådets varslede vinterforskrift for første kvartal 2021."

Les dokumentene i saken.

Les sakene fra bystyret 16. desember