Gå tilbake til:
Du er her:

Har vedtatt plan for deltagelse og mangfold i kunst- og kulturfeltet

Bystyret har vedtatt Bergen kommunes første plan for deltagelse og mangfold i kunst- og kulturfeltet.

Plan for deltagelse og mangfold i kunst- og kulturfeltet gjelder fra 2021 -2030. Planen er førende og skal gi politiske beslutningstakere handlingsrom til å prioritere og har et budsjettbehov for 10 millioner kroner på ti år. 

Planen omfatter amatørkulturfeltet, det profesjonelle kunst- og kulturfeltet, museumsfeltet og kulturvern. Videre rommer planen kommunale virksomheter og arenaer, deriblant Bergen Offentlige Bibliotek og Kulturetaten, som produserer kommunale kulturtilbud og drifter lokale kulturhus der det legges til rette for aktiviteter og opplevelser for ulike publikumsgrupper. 

Plan for økt deltagelse og mangfold har to hovedfokus. For det første skal planens mål, strategier og tiltak gi retning og virkemidler som bidrar til økt deltakelse i kulturlivet fra publikumsgrupper som i dag ikke deltar, og til å utjevne forskjeller innen felt og sjangre der det i dag er en skjevfordeling i deltagelse.

For det andre skal planen legge til rette for at mangfoldet i befolkningen speiles i både utøvelsen av kunst og kultur og i opplevelsen av tilbudene innen denne sektoren. 

Bystyret vedtok utvalgets innstilling i tre punkter. 

Les saksdokumentene