Ny kulturstrategi for ungdom på plass

Bystyret har vedtatt kulturstrategi for ungdom som vil gjelde for fem år, for perioden 2022-2026.

Kulturstrategien skal formidle den kulturpolitiske satsingen på den yngre delen av befolkningen, med det mulighetsperspektivet som ligger i inkludering, mangfold og medvirkning. Ungdom er en ressurs og kulturstrategien viser de utfordringer som kan stå i veien for ungdoms engasjement og deltagelse. Kulturstrategien viser den veien Bergen kommune ønsker å gå for å imøtekomme dem gjennom gode og fremtidsrettede strategimål på kunst- og kulturfeltet. 

Les mer om strategien i tidligere omtale fra byrådet

Om bystyrets vedtak

Bystyret vedtok utvalgets innstilling, samt seks punkter som tilleggsforslag og tre punkter som merknader.  

Punktene i tilleggsforslag er:

  • Bystyret ber byrådet å jobbe for å sikre ungdomstilbud som kulturhus og fysak i alle bydeler.
  • Bystyret ber om at byrådet skal jobbe for å sikre en innholdsrik skole med organiserte kulturelle aktiviteter, og styrke samarbeidet mellom skolen og kulturskolen.
  • Bystyret ber om at kulturstrategien for ungdom skal sikre at det er et allsidig og mangfoldig kulturtilbud i Bergen. Bystyret ber om at det skal være et målrettet fokus på minoritetsungdom og ungdom med nedsatt funksjonsnivå i arbeidet med kulturstrategien.
  • Bystyret ber om at byrådet i arbeidet med oppfølgingen av strategien skal undersøke mulighetene for å kunne bruke felles byrom mer aktivt til utstillinger og andre kulturopplevelser for å gi ungdom flere arenaer for formidling og møter med ulike former for kunst- og kultur.
  • Ungdom vil i større grad ha et godt kulturtilbud også utenfor sentrum. Bystyret ber om at byrådet skal jobbe for å sikre gode ungdomstilbud og kommunale kulturhus med scene i alle bydeler.
  • Endre punkter på s. 12 i strategien: Fra: “- vil at all ungdom skal ha mulighet til å vokse kreativt og utvikle sine talenter innenfor kunst og kulturfeltet uavhengig av bosted, fysiske og økonomiske forutsetninger og sosial bakgrunn.” Til: “- vil at all ungdom skal ha mulighet til å vokse kreativt og utvikle sine talenter innenfor kunst og kulturfeltet uavhengig av bosted, funksjonsnivå, økonomiske forutsetninger og sosial bakgrunn.”

Merknadene er:

  • "Kulturskole for alle" forutsetter at kulturskolen har bygg som er universelt utformet. Bystyret ber byrådet sikre at kulturskolen får universelt utformede lokaler.
  • Bystyret ber byrådet legger til rette for at unge asylsøkere og flyktninger får delta i kulturtilbud for ungdom.
  • Bystyret ber byrådet merke seg ønske om flere tilbud utenfor sentrum, og tilrettelegger for dette ved utarbeidelse av nye tilbud.

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret 24. mai