Gå tilbake til:
Du er her:

Godkjenner plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Bystyret har godkjent Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for perioden 2021-2024.

Bystyret delegerer samtidig til Kontrollutvalget å foreta prioriteringer, og å igangsette undersøkelser på eget initiativ, dersom det i planperioden oppstår behov for kontroll på andre områder enn det som fremgår av planen. Kontrollutvalgets prioriteringer gjennom året rapporteres til bystyret i kontrollutvalgets årsrapport til bystyret.

Bystyret vedtok utvalgets innstilling, samt følgende tilleggsforslag:

Bystyret ber Kontrollutvalget gjennomføre en forvaltningsrevisjon om kommunens system for varsling. 

Den tar sikte på å kartlegge:

  1. Oppfølging av varslingsrutinene i praksis (arbeidsgivers aktivitetsplikt)
  2. I hvilken grad har ansatte kjennskap og tillit til varslingsordningen
  3. Om kommunen har en kultur for at det er akseptabelt å varsle om kritikkverdige forhold samt god ivaretakelse av varsler? Er forbudet mot gjengjeldelse overholdt?
  4. Ansattes erfaringer med å varsle om kritikkverdige forhold
  5. Implementering av anonym varslingssystem vedtatt av bystyret
  6. Gå gjennom hvordan konkrete varslingssaker er fulgt opp (inkl. overholdelse av tidsfrister og krav til tilbakemelding til varsler).

  7. Om de kritikkverdige forholdene er rettet (tiltak)

Les dokumentene i saken