Gå tilbake til:
Du er her:

Har fått årets siste tertialrapport til orientering

Bystyret har behandlet 2. tertialrapport 2022 og vedtatt noen justeringer.

Tertialrapporten oppdaterer anslagene for skatt og rammetilskudd. Rapporten forteller også om utviklingen i kommunens tjenester. Les også tidligere omtale fra byrådet.

Innstillingen ble vedtatt med følgende endringer: 

Tillegg til punkt 5: 

 • d) Akuttovernatting for fattige tilreisende: 0,5 mill. (04B Sosialhjelp og andre sosiale tjenester) 
 • e) Spillhuset, ekstra tilskudd: 1,3 mill. (12A Kultur) 
 • f) Tilskudd privat kjøp av el-lastesykler og el-sykler: 2,0 mill. (10D Klima og miljø) 
 • g) Styrking av barnevernet: 2,0 mill. (02 Barnevern) 
 • h) Sosialhjelp: ekstra utbetaling (500 pr. mottaker) i desember: 3,375 mill. (04B Sosialhjelp og andre sosiale tjenester) 
 • i) Tilskudd til ladeinfrastruktur sameier og borettslag: 0,5 mill. (10D Klima og miljø) 
 • j) Tilskudd til solenergi: 0,5 mill. (10D Klima og miljø) 
 • k) Panteordning ikke rentbrennende ovner, ekstra midler: 0,5 mill. (10D Klima og miljø) 
 • l) Ekstra læremidler i skolen: 4,5 mill. (01B Skole) 
 • m) Nordnes Sjøbad- forlenget åpningstid: 50.000 kr. (13 Idrett) 
 • n) Huset, brukerstyrt tilbud, tilskudd: 100.000 kr. (04A Tjenester til rusavhengige og bostedsløse) 
 • o) Robin Hood-huset, tilskudd: 50.000 kr. (04B Sosialhjelp og andre sosiale tjenester) 
 • p) Bonusbarn Laksevåg, tilskudd: 20.000 kr. (05A Forebyggende helsearbeid) 
 • q) Matsentralen Vestland, ekstra tilskudd: 300.000 kr. (04B Sosialhjelp og andre sosiale tjenester) 
 • r) Rostadheimen, tilskudd: 2,5 mill. (03C Tjenester til eldre) 
 • s) Blå Kors gatenært, tilskudd: 70.000 kr. (04A Tjenester til rusavhengige og bostedsløse) 
 • t) Frelsesarmeens Velferdssenter, tilskudd: 100.000 kr. (04A Tjenester til rusavhengige og bostedsløse) 
 • u) Familiestøtten Bergen - hjelp til økonomisk vanskeligstilte: 70.000 kr. (04B Sosialhjelp og andre sosiale tjenester) 
 • v) Fyllingsdalen Teater, tilskudd: 1 mill. (12A Kultur) 
 • w) Omdisponering av 117.900 kr. fra Tilskudd til ikke-kommunale kulturbygg til Lokal kulturaktivitet (12A Kultur)  

Nytt punkt 9: 

Netto merutgift som følge av budsjettjusteringer i Tertialrapport 2-2022 på totalt 19,8 mill. dekkes ved bruk av bundne fond (2,1 mill.) og bruk av disposisjonsfond (17,7 mill.) jf. sakens premisser slik de fremgår av kapitlet Omtale av sentrale budsjettposter og med de endringer som er foretatt i behandlingen av Tertialrapport 1-2022 i bystyret. 
 

Bystyret vedtok følgende merknader: 

Merknad 1:  

Bystyret ber byrådet endre oppsigelsestiden for SFO-plass, slik at oppsigelsestiden i praksis blir 1 måned i stedet for 2 måneder. 

Merknad 2:  

Bystyret tar situasjonen i barnevernstjenesten på største alvor, og mener tjenesten skal sikres de ressursene som trengs for at barn og unge i Bergen får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Bystyret ber derfor byrådet fortsette arbeidet med en veiledende bemanningsnorm på 9-15 saker per kontaktperson i Bergenhus/Årstad og samtidig opprette et nytt, lignende prosjekt i et annet byområde. Det settes av to millioner kr til et nytt toårig arbeid. 

Merknad 3:  

Bystyret viser til sitt eget budsjettvedtak fra desember 2021: 

«Bystyret slår fast at ekstra utbetaling av statlig bostøtte eller andre ekstraordinære utbetalinger som strømstøtte ikke skal føre til mindre utbetaling av ordinær sosialhjelp for mottakere i Bergen kommune.» 

Bystyret ber byrådet sørge for at alle NAV-kontor, ledere og saksbehandlere i sosialtjenesten er klar over dette vedtaket, og at det overholdes. Ingen sosialhjelpsmottakere i Bergen skal få trekk i sine ordinære månedlige utbetalinger på grunn av ekstraordinære statlige utbetalinger. Dersom sosialtjenesten har avkortet utbetalinger av ordinær sosialhjelp på grunn av slike ekstraordinære statlige utbetalinger skal disse summene tilbakebetales. 

Merknad 4:  

Bystyret ber byrådet gå i dialog med Rostadheimen bofellesskap vedr. den videre driften av institusjonen. Innen første halvår 2023 bert bystyret byrådet levere en sak som redegjør for institusjonens økonomiske situasjon og alternativer for videre drift, primært med ønske om at Rostadheimen også i fremtiden skal driftes som en privat-ideell antroposofisk stiftelse. 

Merknad 5:  

Det settes i 2. tertial av 50 000 kr. til økt åpningstid på Nordnes Sjøbad i desember 2022. Pengene skal brukes til å ha åpent minst en ekstra dag i uken (5 timer) i desember 2022. Sjøbadet avgjør selv hvilke dager(er) dette skal være. 

Merknad 6:  

Bystyret er bekymret for den store turnoveren av ansatte i barnevernet. For å hindre ytterligere frafall av erfarne ansatte, ber bystyret derfor byrådet om å gå i tett dialog med tillitsvalgte og fagforeningene for å utarbeide en liste over tiltak som skal bidra å beholde ansatte med lang ansiennitet. 

Merknad 7:  

Bystyret er bekymret for hvordan de økte kostnadene i samfunnet påvirker bergensernes hverdag. Samtidig som flere og flere sliter økonomisk, er det få som vet om NAVs økonomiske rådgivningstjeneste og at denne er gratis. Bystyret ber derfor byrådet gjennomføre en informasjonskampanje om NAVs økonomiske rådgivningstjeneste, slik at denne gjøres kjent for en større del av befolkningen. Kampanjen bør inkludere informasjon på fremsiden av kommunens nettside og i kommunens kanaler i sosiale media. Kampanjen skal settes i gang senest første uke i desember. 

Merknad 8:  

Fyllingsdalen Teater har i en årrekke vært blant byens viktigste kulturbærere, og engasjerer i dag cirka 520 barn og unge. I tillegg har teateret rundt 100 voksne amatører og frivillige, og sammen med de profesjonelt medvirkende utgjør miljøet Fyllingsdalen Teater landets største enkeltstående teaterorganisasjon. Organisasjonen fremmer stor grad av likestilling, mangfold og inkludering, og bidrar til mestring og utvikling for svært mange mennesker, i ulik alder og med ulik bakgrunn. I tillegg har Fyllingsdalen Teater også gjort en stor innsats for krigsrammede mennesker i Ukraina. 

De siste to årene har teateret gjennomført en helt nødvendig oppussing for 8,5 millioner kroner. Tiltakene gjør at teateret bruker store deler av sin inntekt og støtte, på rentekostnader. Dette er midler som heller burde komme teaterets mange viktige funksjoner til gode. 

Med bakgrunn i usikkerheten rundt nytt kulturhus i Fyllingsdalen og realiseringen av dette, og hvordan teateret lenge har opplevd usikre fremtidsutsikter, er det viktig at Bergen Kommune nå bidrar til stabilitet og forutsigbarhet. 

Bystyret bevilger 1 million kroner til Fyllingsdalen Teater for nedbetaling av lånemidler.   

Merknad 9:  

Bystyret ber byrådet sikre tilbudet til akuttovernatting for fattige tilreisende og ber byrådet levere en egen sak på akuttovernatting snarest. 

Les dokumentene i saken 

Les sakene fra bystyret 23. november