Gå tilbake til:
Du er her:

Har justert budsjettet etter 1. tertial

Bystyret har behandlet økonomisk rapport etter årets fire første måneder. Bystyret har vedtatt en rekke endringer i budsjettet for 2022, blant annet til arbeidet i kampen mot havnespy.

Vedtaket følger byrådets innstilling, men med følgende tilleggsbevilgninger:

 • Nye læremidler i skolen: 1,5 mill. kr. 
 • Styrking barnevern - toårig prosjekt: 2 mill. kr.
  Bystyret ber om at byrådet setter i gang et toårig arbeid hvor man innfører en bemanningsnorm med et tak på 9-15 enkeltsaker per kontaktperson i barneverntjenesten i én bydel.
 • Prosjektstøtte Kulturkvartalet Verftet: 2 mill. kr. 
 • Barne- og familietiltak Robin Hood-huset: 0,62 mill. kr. 
 • Ekstra midler tilskudd til ladeinfrastruktur for sameier og borettslag: 1 mill. kr. 
 • Ekstra midler tilskudd til solenergianlegg: 0,5 mill. kr. 
 • Tilskudd til ungdoms- og fritidsklubber i bydelene: 0,55 mill. kr 
 • Etableringsstipend for unge musikere: 0,2 mill. kr.
 • Opprettelse av LIM Møhlenpris skoleåret 22/23: 0,17 mill. kr. (0,4 i helårseffekt)) 
 • Tilskudd til Museet gamle Vossebanen: 0,45 mill. kr.
 • Tilskudd til helsesenter for papirløse: 0,3 mill. kr. 
 • Universell utforming (stiftelser, foreninger, kommunale tiltak): 0,6 mill. kr. 
 • Flytebrygge med stupebrett i Nordåsvannet: 0,3 mill. kr. 
 • Ekstra midler til sykkelparkering: 1 mill.kr. 
 • Arbeidet mot hamnespy: 1 mill. kr.
  Midlene skal brukes til et meldesystem for publikum og brukes til å heve kompetansen i kommunen om denne fremmede, marine arten som også kalles japansk sjøpung.   
 • Tilskudd Fana IL: 1,2 mill. kr.  
 • Tilskudd Bymuseet: 1 mill. kr.  
 • Omdisponering av 2 mill. kr. fra nynorskklasse hvor 1,7 millioner kroner skal gå til andre tiltak for nynorskelever. Midlene skal gå til nynorsk lærerressurs, innkjøp av nynorsk litteratur til skolebibliotekene, klassesett av nynorskavis for barn, kurs for lærere og særlige tiltak i Arna.
 • Bystyret har disponert 250.000 kroner til jordvern og 50.000 kroner til trafikksikring og skolepatruljer i regi av skoler eller FAU.

Bystyret har også vedtatt disse merknadene:

Handlingsplan mot fattigdom
Bergen kommunes handlingsplan mot fattigdom fra 2016 skal rulleres innen 1. kvartal 2023.  

Plan for solenergi
Bystyret viser til sitt eget vedtak fra juni 2021 og ber byrådet legge fram en plan for bruk og utbygging av solenergi så fort som mulig.  

Endre opptakskriterier i barnehage
Kommunens opptakskriterier for barnehage endres slik at barn fra familier som har store belastninger på grunn av funksjonsnedsettelse eller varig sykdom hos foresatte eller søsken legges til som en gruppe som kan søke om prioritert opptak.  

Kommunal strategi for jordvern
Bystyret er opptatt av å styrke vernet av Bergens gjenværende matjordressurser, hvorav de største befinner seg i områdene mellom Vågsbotn og Arna. Bystyret bevilger kr 250.000 og ber byrådet sette i gang arbeidet med en kommunal jordvernstrategi slik oppfordret til i brev fra Landbruks- og matministeren og Kommunal- og distriktsministeren 23. mars 2022, der det også er varslet at Regjeringen vil ha en kritisk gjennomgang av konkrete utbyggingsprosjekter for å vurdere om disse er forenlige med de fastsatte jordvernmålene. 

Meir kulturtilbod på teiknspråk
Bystyret vil gjere merksam på at det ikkje er sett av eigne budsjettmidlar til å sikre kultur på teiknspråk i budsjettet for 2022.  Om lag 10% av den norske befolkninga er høyrslehemma og mangel på teiknspråktolk kan gjere kulturaktivitetar vanskeleg for denne gruppa. Bystyret ber difor byrådet om å legge fram ei sak innan utgangen av 2022, der det blir sett ljos på korleis Bergen kan styrke kulturtilbodet på teiknspråk. Dette kan m.a. gjerast ved å sikre tolk på eigne arrangement og stille med tolk til kulturarrangement på Bergen Offentlige Bibliotek, eller gi støtte til eigene kulturtilbod på teiknspråk. 

Skoleskyss
Skoleskyss skal tilbys der det er særlig farlig eller vanskelig skoleveg til barneskoler. Under henvisning til at klagesak om skoleskyss for skolevegen til Nygårdslien skole ikke er avgjort, ber Bystyret byrådet påse at lovkravet oppfylles i hele Bergen. 

Les omtale fra byrådets behandling av saken.

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret 22. juni.