Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 21.05.2022
Merknadsfrist: 05.07.2022
Saksnummer: PLAN-2022/20597 og 201912384
Arealplan-ID: 70040000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Fana

Fana, gnr. 40, bnr 187 mfl. Hovedformål: Boligbebyggelse og næring. Detaljregulering.

Om planforslaget

Opus foreslår på vegne av Bonava AS detaljregulering for et område på Skjold i Fana bydel. Planforslagets hovedformål er boligbebyggelse og næring. 

Bakgrunnen for planarbeidet er forslagstillers ønske om å tilrettelegge for en urban utvikling med bolig og næring i byfortettingssone langs bybanetrasé, i tråd med kommuneplanens arealdel (KPA 2018).

Viktige tema i planprosessen har vært plangrense, omfang av ny bebyggelse, byggehøyder, trafikale forhold, adkomst, støy, arkitektur og utforming.

Har du merknader til planforslaget?
Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter:

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad