bildet av folk rundt en modell
Diskusjoner mellom utbygger, arkitekter, planleggere og kommunen
Bilde: Byarkitekten

EN PLATTFORM FOR SAMSKAPING

Arkitektur-og byformingsstrategien skal fungere som en forutsigbar felles plattform og diskusjonsgrunnlag i utviklingen, vurderingen og godkjennelsen av prosjekter.

Arkitektur-og byformingsstrategien er en videreutvikling og rullering av Bergen kommunes gjeldende arkitekturpolitikk, Arkitektur- og byformingspolitikk for Bergen 2011–2017, vedtatt i 2011.

Med utgangspunkt i forståelsen av arkitektur som verktøy, definerer arkitekturstrategien åtte tydelige delmål som er vesentlige for Bergen nå, hvor arkitektur kan gjøre en forskjell. Hvert punkt er illustrert med gode eksempler, og viser retningslinjer for hvilke arkitektoniske grep og virkemidler som kan brukes for å nå målene. 


Arkitektur-og byformingsstrategien er kommunens viktigste arkitekturpolitiske dokument. Den er overordnet og konkret, og knytter seg opp til aktuelle problemstillinger i Bergen. Strategien viser hvordan arkitektur kan være et verktøy for å nå Bergen kommunes samfunnsmål. Disse er definert i Kommuneplanens samfunnsdel (KPS), BERGEN 2030, vedtatt i 2015. Den sier at Bergen skal være en aktiv og attraktiv by – en gåby planlagt på fotgjengernes premisser.


Bergen kommune ønsker å fremme mulighetene for kvalitet i hvert enkelt tiltak. Arkitekturstrategien skal brukes i utvikling og vurdering av arkitektur i plan- og byggesaker. Den er et supplement til Plan- og bygningsloven (PBL) med forskrifter, samt til Kommuneplanens arealdel (KPA), for å tydeliggjøre sammenhenger disse ikke fyller. Arkitekturstrategien konkretiserer hva Bergen kommune mener med «god arkitektonisk utforming» i PBL § 29-1, og tydeliggjør bakgrunnen for kommunens skjønn som tillegges i § 29-2. 
 

Arkitektur defineres ikke gjennom tall og høyder. Det er et helhetlig fag, og de arkitektoniske grepene er unike fra prosjekt til prosjekt. Strategien definerer derfor ikke spesifikke løsninger, men viser hvilke fokus som er avgjørende når arkitekturen utvikles. Slik vil strategien fungere som en forutsigbar felles plattform og diskusjonsgrunnlag i utviklingen, vurderingen og godkjennelsen av prosjekter.