Gå tilbake til:
Du er her:
FHI

Økt tilgang på pneumokokk polysakkaridvaksine (Pneumovax)

Folkehelseinstituttet har nå et betydelig større lager med pneumokokkvaksinen Pneumovax tilgjengelig enn i tidligere år.

Etterspørselen (globalt) etter pneumokokkvaksine har de senere årene vært større enn tilgjengelige doser. Under koronapandemien økte etterspørselen ytterligere. Det medførte behov for en prioritering av hvem som skulle tilbys vaksine. En slik prioritering er ikke lenger nødvendig. Folkehelseinstituttet har nå et betydelig større lager med pneumokokkvaksinen Pneumovax tilgjengelig enn i tidligere år. Vi anbefaler at kommuneleger og fastleger tilbyr vaksinen til personer som inngår i målgruppene for vaksinasjon.


Ingen endring i hvem som anbefales vaksinasjon
Folkehelseinstituttet anbefaler pneumokokkvaksine til alle personer som er 65 år eller eldre, og til grupper med immunsvikt eller kroniske sykdommer, se oversikt over risikogrupper i kapittelet om pneumokokkvaksine i Vaksinasjonsveilederen. Enkelte grupper er anbefalt vaksinasjon på gruppenivå, det vil si at alle som faller inn under gruppen bør tilbys vaksinasjon. For andre grupper skal behandlende lege gjøre en individuell vurdering av behovet for vaksinasjon. Begrunnelsen er at flere av de medisinske tilstandene gir varierende grad av risiko for alvorlig pneumokokksykdom, og behovet for vaksinasjon varierer tilsvarende.


Folkehelseinstituttet anbefaler ikke vaksinen til friske personer under 65 år.

Revaksinasjon hvert 10. år
Revaksinasjon med pneumokokk polysakkaridvaksine anbefales hvert 10 år. Revaksinasjon etter kort tid (mindre enn 2-3 år) fører ofte til dårligere antistoffrespons enn ved første gangs vaksinasjon, og betydelig økt risiko for bivirkninger. Det er derfor viktig å vurdere tidligere vaksinasjonshistorikk.
Antistoffmåling før revaksinasjon er som hovedregel ikke nødvendig.


Informasjonsmateriell til støtte i vaksinasjonsarbeidet (kan lastes ned og benyttes fritt)
• Publikumsinformasjon: Brosjyre om pneumokokksykdom og vaksinasjon
Plakat til venterom
• Oppdatert informasjon på http://www.fhi.no/pneumokokkvaksine

Rekvirering av vaksiner
For personer uten miltfunksjon, hivpositive og personer som har gjennomgått stamcelletransplantasjon utleveres pneumokokkvaksiner på blå resept $ 4. Vaksine på blå resept må rekvireres fra Folkehelseinstituttet. Resepten må påføres tydelig indikasjon.
Vaksine til andre indikasjoner er tilgjengelig fra Folkehelseinstituttet og apotek. Her er det ikke nødvendig å påføre indikasjon på resept eller rekvisisjon.


Samtidig influensavaksinering?
Influensavaksinen til risikogrupper anbefales årlig, før influensasesongen starter. Pneumovax kan være aktuelt for mange av de samme gruppene som anbefales influensavaksinasjon. Behovet for vaksinasjon kan derfor vurderes parallelt for disse to vaksinene. De kan gis samtidig, men bør settes i hver sin arm.


Eventuelle spørsmål vedrørende pneumokokkvaksinasjon kan sendes til
trineskogset.ofitserova@fhi.no