RSS

Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene

Likeverdige tjenester til hele befolkningen er et uttalt mål for helse- og omsorgstjenesten. På denne siden kan du lese mer om tolketjenesten, bestilling og finansiering av tjenesten.

Pasienttilbud: Søvnkurs

Påmelding til søvnkurset er åpen! Vårt fysiske søvnkurs med oppstart mandag 19.02 går over 4 uker, i tidsrommet 13-15. Kurset er gratis og har plass til 20 deltakere. Frist for påmelding er 12.02

#Syktbrajobb

Tilbudet #syktbrajobb tilbyr individuell jobbstøtte og tett oppfølging over tid, til arbeidssøkere under 35 år, som mottar uføretrygd og har et ønske om å komme ut i vanlig lønnet arbeid.

Veileder ved inngåelse av fastlegeavtaler

Her kan du lese mer om hva som skiller de ulike fastlegeavtalene fra hverandre.

Ung Rusoppdagelse

URO - Ung RusOppdagelse er et lavterskeltilbud i Avdeling for rusmedisin, Helse Bergen.

Vi oppdaterer nettsiden

I mars vil nettsiden "informasjon til fastleger" gjennomgå flere endringer. På denne siden vil du kunne følge med på endringene, etter hvert som vi oppdaterer siden.

Tilbud for etterlatte etter rusrelatert dødsfall

Etterlattkafé er et lavterskeltilbud for alle etterlatte som har opplevd rusrelaterte dødsfall, uansett når dødsfallet skjedde.

Intensiv habilitering av barn 0-18 år

Tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning for barn med komplekse habiliterings- og/eller rehabiliteringsbehov

Høstens kurs på Frisklivssentralen 2023

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste.